รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด

ผลงาน                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด


                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ผู้รายงาน              นางวิลาวัลย์  เอื้อเฉลิมกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ


                                โรงเรียนบ้านห้วยผักไล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1


ปีที่รายงาน           2556


บทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกดกลุ่มสาระ     การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/802) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนและ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 21 คน เครื่องมือ   ที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)  แบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น จำนวน  9 เล่ม 9 เรื่อง พร้อมคู่มือการใช้  2) แบบทดสอบ    วัดความสามารถการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยชนิด      4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและ3)แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) จำนวน10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ของแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้สูตรของคูเดอร์            ริชาร์ดสัน  (KR20) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Alpha Coefficient) และการทดสอบค่าที (t – test dependent) ผลการศึกษา พบว่า1) แบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 87.32 /85.242) ความสามารถการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียนมีความสามารถการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน   ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก( = 4.25, S.D. = 0.96)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์