การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2 

                      ปีการศึกษา 2556


ผู้ประเมิน        สุภาภรณ์    บุตรธรรม


ปีที่รายงาน       2556
 


บทคัดย่อ    การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยการดำเนิน กระบวนการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Modle) โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 103  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน  22  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก จำนวน 81  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครูฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis)
    ผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้
    1.    ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄= 4.25, S.D = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ
    2.    ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการดำเนินงาน โครงการรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄= 4.04, S.D. = 0.22)
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 9 ข้อ
    3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        3.1    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( X̄= 4.00, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
        3.2    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄= 4.08, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
    4.    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        4.1    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄=3.86, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 1 ข้อ
        4.2    ผลการประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄= 4.13, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกข้อ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์