การพัฒนาการจัดการแบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษ

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาการจัดการแบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

                                เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย                                      นายสมชัย  วาจาน้อย

หน่วยงาน             โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ปีที่วิจัย                         ปีการศึกษา   2555

 

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ก่อนเรียนและหลังเรียน  (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย      ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้    แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเรื่อง การคูณ จำนวน 11 แผน ใช้เวลาสอน 17 ชั่วโมง  (2) แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ จำนวน 17 ชุด  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการคูณ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ(t-test)

 

 

                   ผลการวิจัย พบว่า

                   1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 92.77/88.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีค่าเท่ากับ 4.32 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์