มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดเรียนวิศวะอินเตอร์

          โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
           ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ
           การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้จากวิธีดังต่อไปนี้
           -กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลการเรียนดี สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับโครงการได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือยื่นคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งต้องมีผลการเรียนดังนี้
           -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิตฯ) ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 1-20 ของชั้นปี หรือ
           -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิตฯ) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไป หรือ
           -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิตฯ) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.99 โดยต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.70
           -กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐานครบทั้ง 3 หมวดวิชา ดังนี้
           1.หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           ก) A-NET คะแนนที่ใช้ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 35% หรือ
           ข) SAT คะแนนรวมอย่างน้อย 1,600 คะแนน โดยต้องได้คะแนน Mathematics อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ
           ค) SAT II  คะแนนที่ใช้ Mathematics Level IC อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ Level IIC อย่างน้อย 670 คะแนน หรือ
           ง) GCE-O’ level หรือ IGCSE คะแนนที่ใช้ Mathematics เกรด B ขึ้นไป หรือ
           จ) IB คะแนนที่ใช้ Mathematics เกรด 5 ขึ้นไป ที่ชั้นความรู้ระดับสูง
           2.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           ก) A-NET คะแนนที่ใช้ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 35% หรือ
           ข) GCE-O’ level หรือ IGCSE: คะแนนที่ใช้ Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science เกรด B ขึ้นไป หรือ
           ค) SAT II  คะแนนที่ใช้ Physics อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ Chemistry อย่างน้อย 610 คะแนน หรือ
           ง) IB คะแนนที่ใช้ Physics หรือ Chemistry เกรด 5 ขึ้นไป ที่ชั้นความรู้ระดับสูง
           3.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           ก) O-NET คะแนนที่ใช้ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 50% หรือ
           ข) IELTS ต้องมีผลคะแนนรวม ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือ
           ค) TOEFL ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ
           ง) TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ
           จ) CU-TEP โดยต้องมีผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL ในข้อ ค)
           -กรณีสอบข้อเขียน
           ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเฉพาะบางหมวดวิชาได้ หากมีคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการกำหนด (ดูรายละเอียดคะแนนขั้นต่ำในหมวดวิชาต่าง ๆ จากหัวข้อ กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐาน)
           ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนโดยตรงกับทางโครงการ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ และเคมี) ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
           -กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission ของ สกอ.
           ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาในโครงการผ่านระบบ Admission ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถติดตามกำหนดการสอบได้จาก http://www.mua.go.th/
หมายเหตุ 1.ให้นำผลคะแนน A-NET, O-NET และ/หรือคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และผลดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับย้อนหลังจากกำหนดวันสอบข้อเขียนของทางโครงการ
          2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 4 วิธีข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการกำหนด
          3.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
          4.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
          สถานที่จำหน่ายใบสมัคร         
          -ซื้อด้วยตัวเอง ในราคาชุดละ 300 บาท ณ โครงการ TEP & TEPE ชั้น 2 ห้อง 210 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์ และสาขาศาลาพระเกี้ยว
          -สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ซื้อธนาณัติจำนวนเงิน 330 บาท สั่งจ่าย “TEP คณะวิศวกรรมศาสตร์” หรือ “TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์”ปณ.ธรรมศาสตร์-รังสิต แนบมาพร้อมกับชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ แล้วส่งมาที่โครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12120
          -ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.tep.engr.tu.ac.th
          การสมัคร
          -สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ TEP & TEPE ชั้น 2 ห้อง 210 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ค่าสมัคร 500 บาท หรือ 800 บาท (กรณีดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์)
          -สมัครทางไปรษณีย์ ซื้อธนาณัติสั่งจ่าย “TEP คณะวิศวกรรมศาสตร์” หรือ “TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์” ปณ.ธรรมศาสตร์-รังสิต จำนวนเงิน 530 บาท หรือ 830 บาท (กรณีดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์) แล้วแนบมากับใบสมัครส่งมาที่โครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 (สำหรับการสมัครสอบข้อเขียน) หรือภายใน 13 พฤษภาคม 2551 (สำหรับสมัครสอบโดยใช้ผลคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ)
          สนใจติดต่อที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-3001-9 ต่อ 3196, 3027-8 หรือ 0-2564-3018 โทรสาร 0-2986-9545
เว็บไซต์ 
http://www.tep.engr.tu.ac.th  E-mail : tep_info@engr.tu.ac.th, tepe_info@engr.tu.ac.th
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์