มทร.ธัญบุรีเผยยอดสมัคร ป.ตรีกว่าหมื่นคน

          รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
         สาขาที่เปิดการเรียนการสอนของ มทร.ธัญบุรี ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนั้น ครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ทั้ง 3 ด้าน คือ อุตสาหกรรมบริการ   อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมเกษตร เรียกได้ว่าเป็นการสอดรับกับความต้องการของประเทศได้อย่างแน่นอน ทั้งความสอดคล้องในเชิงปริมาณ คือ การแบ่งสัดส่วนตามศักยภาพของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาภายใต้คุณภาพที่ต้องการ ซึ่งทั้ง 3 อุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในตลาดโลก มันจึงกลายเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะต้องช่วยกันผลิตคนที่มีความสามารถไปสร้างงานในด้านดังกล่าว ตัวสนับสนุนอีกประการที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาคณาจารย์ โดยมีโปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มคุณวุฒิและการเพิ่มประสบการณ์ มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นผ่านการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง เป็นความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ และการเรียนรู้ในต่างประเทศให้แก่นักศึกษา
           “การเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่สามารถสร้างให้นักศึกษาเป็นนักคิดได้ ฉะนั้น สถาบันการศึกษาต้องเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักคิด จัดหลักสูตรให้นักศึกษาทำโครงงานในเชิงการวิจัย ทำให้นักศึกษามีขีดความสามารถในการทำงานมากขึ้น มีองค์ความรู้ตามที่เรียนมาและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่านักศึกษาจะเก่งอยู่อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีจิตใจที่ดีด้วย นักศึกษาต้องช่วยเหลือกันและกัน รู้จักทำงานเป็นทีม ซึ่งการทำงานเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วย  ณ วันนี้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของวัยวุฒิคงไม่ได้ เพราะประเทศอื่นก็ก้าวหน้าไปเร็วด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ดังนั้น จึงต้องคิดร่วมกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีหูตากว้างขวาง มองการณ์ไกล คิดทำอย่างรวดเร็ว ศึกษาให้รอบด้าน ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ เป็นการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น หรือเรียนลัด ถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นพลังของวัยรุ่นในการพัฒนาประเทศต่อไป” อธิการบดีกล่าว
          ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 7,170 คน โดยแบ่งเป็นการสอบคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย จำนวน 3,785 คน โควตา 1,840 คน
และรับสมัครผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (แอดมิสชั่นส์) จำนวน 1,545 คน ทั้งหมด 10 คณะวิชา 1 วิทยาลัย ล่าสุดมีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้สมัครทางเว็บไซต์
จำนวน 4,248 คน ผู้สมัครทางไปรษณีย์ จำนวน 3,870 คน และผู้สมัครด้วยตนเอง จำนวน 1,925 คน รวมยอดผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 10,043 คน ซึ่งทาง มทร.ธัญบุรีได้ปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดรับสมัครระดับปริญญาโท 4 คณะด้วยกัน คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
          รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า  ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน  10  คณะ  และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยไปแล้ว มียอดผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัครแล้ว  จำนวน  16,735  คน  รับ  3,780  คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  คณะบริหารธุรกิจรับ  900  คน  สมัคร  5,833  คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับ  1,050  คน  สมัคร  4,685  คน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ  260  คน  สมัคร  1,741  คน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  รับ  230  คน  สมัคร  786  คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รับ  120  คน  สมัคร  477  คน  คณะศิลปศาสตร์ รับ  60  คน  สมัคร  1,006  คน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับ  120  คน  สมัคร  552  คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับ  190  คน  สมัคร  342  คน   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับ  220  คน  สมัคร  514  คน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ  450  คน  สมัคร  679  คน  และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  รับ  60  คน  สมัคร  120  คน  แต่อย่างไรก็ตามมีผู้สมัครบางส่วนที่สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ชำระเงิน   ซึ่งจะทำให้หมดสิทธิ์ในการสอบด้วย  ทางมหาวิทยาลัยจึงขอย้ำให้ผู้สมัครและยังไม่ได้ชำระเงิน ขอให้รีบดำเนินการ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ  และผู้สมัครต้องไปสมัครโดยตรงเท่านั้นที่มหาวิทยาลัย  และสอบข้อเขียนในวันที่  13-14  มีนาคม  2551  และวันที่  15-16   มีนาคม   2551  ขึ้นกับคณะที่ผู้สมัครสอบ และเนื่องจากมีสมัครจำนวนมาก  เพื่อป้องกันความสับสนขอให้ผู้สมัครสอบได้ไปตรวจดูสถานที่สอบก่อนวันสอบด้วย 
          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่  www.rmutt.ac.th
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์