วันสตรีสากล

รูปภาพของ hong

วันสตรีสากล
ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี     วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี  ผู้หญิงจากทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านจริยธรรม ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง จะได้มาร่วมเฉลิมฉลองถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และในหลายๆ ประเทศยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดประจำปีอีกด้วยเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิ