มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเรียนป.ตรีต่อเนื่อง

          มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเรียนป.ตรีต่อเนื่อง
          มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2552 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th วันที่ 1 ตุลาคม-21 ธันวาคม 2551
สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 1 ห้องโถง อาคาร ภปร. วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. รวม
1,340 คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
          3.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          คุณสมบัติเฉพาะสาขา
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          -สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา
          -สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา ทางด้านการบัญชี การตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจพาณิชยนาวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวส. ในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ด้านพาณิชยนาวี
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
          -สาขาวิชาการบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. วิชาเอกการบัญชี
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
          -สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
          หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
          กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานการติดตั้งและควบคุม สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างไฟฟ้า
        กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการต่อเรือ สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เรียนวันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
          -สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้
          สาขาประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาสัตวบาล สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเกษตรกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม ชีววิทยา สัตววิทยา สัตวบาล ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ภาคปรกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
          ภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-22.00 น.   เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-22.00 น.
          คุณสมบัติเฉพาะ
         1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาข้างต้น หรือปริญญาตรีที่ผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเคยเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
          -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้มีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          1.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
          2.อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
          3.ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
          4.อนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์
          5.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          6.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์
          7.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
          ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนด หรือมีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป และเสนอต่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          -สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้
          วิธีสมัครสอบ
          การสมัครทางไปรษณีย์
          -ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551
          -ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกส่วน
          -ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มาที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2551 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
          -ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น (โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่มีรายวิชาสอบที่ใช้สอบต้องไม่ตรงกัน)
          -ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะจัดส่งบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) มายังผู้สมัครสอบได้สะดวก
          หมายเหตุ
          -เอกสารทุกอย่างให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย
          -หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก
          -เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
          -หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้
          การสมัครด้วยตนเอง
          -ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551
          -ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกส่วน
          -สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551ณ อาคาร ภปร. ห้องโถง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
          การแต่งกายเพื่อการสมัครสอบคัดเลือก ให้แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ
          หมายเหตุ
         -เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          ประเภทการสมัครทางไปรษณีย์
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)
          5.ธนาณัติจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
          6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
          ประเภทการสมัครด้วยตนเอง
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายฉบับจริงพร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมฉบับจริง
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
         ในกรณีที่ผู้สมัครสอบใช้ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเป็นใบแสดงคุณวุฒินั้น ถ้าหากสอบคัดเลือกได้ จะต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 มารายงานตัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเป็นนิสิต
          ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
          สนใจติดต่อได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2709, 0-3810-2710, 0-3839-0520 โทรสาร  0-3874-5794 
http://service.buu.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105242 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
          (ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 398
www.elearneasy.com )

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 589 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss28884
  • sss29692