มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเรียนป.ตรีต่อเนื่อง

          มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเรียนป.ตรีต่อเนื่อง
          มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2552 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th วันที่ 1 ตุลาคม-21 ธันวาคม 2551
สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 1 ห้องโถง อาคาร ภปร. วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. รวม
1,340 คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
          3.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          คุณสมบัติเฉพาะสาขา
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          -สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา
          -สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา ทางด้านการบัญชี การตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจพาณิชยนาวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวส. ในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ด้านพาณิชยนาวี
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
          -สาขาวิชาการบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. วิชาเอกการบัญชี
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
          -สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
          หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
          กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานการติดตั้งและควบคุม สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างไฟฟ้า
        กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการต่อเรือ สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เรียนวันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
          -สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้
          สาขาประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาสัตวบาล สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเกษตรกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม ชีววิทยา สัตววิทยา สัตวบาล ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ภาคปรกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
          ภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-22.00 น.   เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-22.00 น.
          คุณสมบัติเฉพาะ
         1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาข้างต้น หรือปริญญาตรีที่ผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเคยเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
          -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้มีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          1.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
          2.อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
          3.ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
          4.อนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์
          5.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          6.ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์
          7.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
          ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนด หรือมีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป และเสนอต่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          -สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้
          วิธีสมัครสอบ
          การสมัครทางไปรษณีย์
          -ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551
          -ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกส่วน
          -ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มาที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2551 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
          -ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น (โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่มีรายวิชาสอบที่ใช้สอบต้องไม่ตรงกัน)
          -ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะจัดส่งบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) มายังผู้สมัครสอบได้สะดวก
          หมายเหตุ
          -เอกสารทุกอย่างให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย
          -หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก
          -เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
          -หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้
          การสมัครด้วยตนเอง
          -ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา
http://service.buu.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551
          -ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกส่วน
          -สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551ณ อาคาร ภปร. ห้องโถง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
          การแต่งกายเพื่อการสมัครสอบคัดเลือก ให้แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ
          หมายเหตุ
         -เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          ประเภทการสมัครทางไปรษณีย์
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)
          5.ธนาณัติจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
          6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
          ประเภทการสมัครด้วยตนเอง
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายฉบับจริงพร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมฉบับจริง
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
         ในกรณีที่ผู้สมัครสอบใช้ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเป็นใบแสดงคุณวุฒินั้น ถ้าหากสอบคัดเลือกได้ จะต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 มารายงานตัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเป็นนิสิต
          ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
          สนใจติดต่อได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2709, 0-3810-2710, 0-3839-0520 โทรสาร  0-3874-5794 
http://service.buu.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105242 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
          (ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 398
www.elearneasy.com )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 204 คน กำลังออนไลน์