ห้องสมุดคืออะไร

รูปภาพของ SirilakTima

  คุณรู้หรือไม่ห้องสมุด..หมายถึงอะไร

 ห้องสมุดคือสถานที่เก็บหนังสือ แต่ทำไมจึงเรียกกว่า  ห้องสมุด  ทำไมไม่เรียก  ห้องเก็บหนังสือ 

           ความเป็นมาของห้องสมุด

           มีผู้ให้ความหมายของห้องสมุดไว้หลายท่าน ดัีงนี้

        ความหมายห้องสมุด
                ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทัศนวัสดุและมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า

ประเภทของห้องสมุด
ห้องสมุดสามารถแบ่งไดเป็น 5 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประเภทของผู้ใช้
1. ห้องสมุด โรงเรียน ให้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
3. ห้องสมุดประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
4. ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติ
5. ห้องสมุดเฉพาะ ได้แก่ห้องสมุดของหน่วยงาน บริษัท สมาคม โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ห้องสมุดประเภทนี้จะมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หนังสือหรือ ทรัพยากรก็จะมีจำกัดเฉพาะวิชาเฉพาะกลุ่มลงไป


 
 ประโยชน์ของห้องสมุด
1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2. เป็นสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจ
3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน
6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ

หรืออาจพูดได้ว่า ห้องสมุดช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ที่เรียนจากชั้นเรียนและที่นอกเหนือไปจากชั้นเรียนได้  ช่วยให้ครูค้นหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้  ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางจากการได้พบและได้อ่าน ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์

ชอบไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เพราะเงียบสงบดี

ความหมายของห้องสมุด คือเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิทยาการต่างๆในรูปแบบสื่อต่างๆ ให้บริการแก่สมาชิก และมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลดำเนินการจัดเก็บ ถ้าเป็นแหล่งรวบรวมอย่างเดียวก็เป็นห้อง เก็บของ ไม่ใช่ห้องสมุด ถ้ารวบรวมกับให้บริการหนังสือก็ไม่เป็นระเบียบระบบ จึงต้องมี 3 อย่างรวมกัน รวบรวมสรรพวิทยาการ ให้บริการ มีผู้ดูแล จึงจะเป็นห้องสมุด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 301 คน กำลังออนไลน์