การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

       การจัดการเรียนการสอนเพื่อนพัฒนากระบวนการคิด เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน ๓ ด้านคือ
๑. ด้านความรู้ (Knowledge : K) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
       (๑.๑) เนื้อหาสาระของวิชานักคิด คือ สาระวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิด
       (๑.๒) ความรู้บูรณาการ คือ สาระเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสภาพการณ์ที่กำหนดสภาพแวดล้อมรอบตัว ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่ถูกนำมาคิด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสาระของวิชาใดก็ได้ จึงเป็นความรู้เชิง    บูรณาการ
๒. ด้านกระบวนการ(Process : P) คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ได้สร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตพื้นฐาน ๗ ประการ ได้แก่
       (๑) ทักษะการรู้จักตนเอง
       (๒) ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
       (๓) ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
       (๔) ทักษะการปรับตัว
       (๕) ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
       (๖) ทักษะการวางแผน และการจัดการ
       (๗) ทักษะการทำงานเป็นทีม
๓. เจตคติ(Attitude : A) คือ คุณลักษณะที่ปลูกฝังของรายวิชา ได้แก่ ใจกว้าง ขยัน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กระตือรือร้นช่างคิดผสมผสาน ขยัน ต่อสู้ อดทน เป็นธรรม มั่นใจในตนเอง ช่างวิเคราะห์ กล้าคิดกล้าเสี่ยง     มีน้ำใจ น่ารักน่าคบ เป็นต้น
จากองค์ความรู้ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดดังกล่าว ได้เป็นแนวทางให้ ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดประสบการณ์ สภาพการณ์หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดตามองค์ประกอบของความคิดอันประกอบด้วย เครื่องมือช่วยคิด ทักษะการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิดเพื่อให้ผู้เรียนมีด้านความรู้ (Knowledge : K)กระบวนการ (Process : P) และเจตคติ (Attitude : A)    มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ และพร้อมในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร
 
   

สร้างโดย: 
ครูหนึ่ง

สั้น ๆ แต่เข้าใจง่ายดีจังSmile

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด

ได้รับความรู้ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

การพัฒนาผ้เรียนโดยฝึกให้ร้จักการคิดในทุกรูปแบบ อาจจะยากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทำได้สำเร็จ จะเป็นประโยชน์ติดตัวผ้เรียนไปจนตลอดชีวิต คุณครูทุกท่าน ลองหาโจทย์ หรือปัญหาที่ฝึกเน้นการคิดมาให้ผ้เรียนทำบ่อยๆ นะคะ Cool

อ่านแล้วได้ความคิดหลายแง่มุมมาก นำไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนได้ด้วย และแนะนำนักเรียนได้ด้วย
ขอบคุณคะ

รูปภาพของ nanthaphat

ขอชื่นชมเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 193 คน กำลังออนไลน์