ธุรกิจในชีวิตประจำวัน(งานธุรกิจ)

รูปภาพของ rungthip

                                             Smileความหมายของธุรกิจ(Business)

            ธุรกิจ (Business) คือการกระทำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินงานเกี่ยวพันกับสถานบันการผลิตการจำหน่าย และการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยกลุ่มบุคคลมีการกระทำร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ รายได้หรือกำไรเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยทรัพย์สินและแรงงานในกิจกรรมนั้น ๆซึ่งการกระทำหรือ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะเสี่ยงต่อการขาดทุนด้วยเช่นกัน

            ธุรกิจ หมายถึง องค์การ หรือกิจการที่ก่อให้เกิดสินค้า และบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงคน และเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย และอื่น ๆ
 
             ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้มีการผลิตสินค้า และบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย และกระจายสินค้าและมีประโยชน์หรือกำไรจากกิจกรรมนั้น ธุรกิจมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุยษ์ในสังคมปัจจุบันมากเพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หรือปัจจัย4 การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญ คือ กำไร เพราะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินการทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและการขยายตัวทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

              ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้า หรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกำไร

สรุป ความหมายของธุรกิจ (Business)  หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวข้องกับการผลิต การแลกเปลี่ยน การซื้อการขาย อันก่อให้เกิดกำไรเป็นผลตอบแทน จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

สร้างโดย: 
คุณครูรุ่งทิพย์ วัฒนา

ขอบคุณสำหรับสาระความรู้ครับ