การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
1. การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานและในทุก ๆ งานเท่าที่จะทำได้ เนื่องจาก ยอมรับ
ในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยำ

งานบัญชี ถือเป้นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกแขนง ระบบบัญชีที่ดีจะทำให้เกิดการควบคุม ภายในของกิจการนั้น ๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ในปัจจุบัน นักบัญชี
ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานบัญชีมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่นำมาใช้มี 2 ลักษณะคือ

 1. โปรแกรมตารางงาน เช่น LOTUS (ปัจจุบันไม่มีผู้นิยมใช้แล้ว) และ Microsoft Excel
 2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

ข้อดีของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 1. สะดวกรวดเร็ว
 2. ประหยัดเวลา
 3. ใช้บุคลากรน้อย
 4. ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
 5. หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ง่าย

ข้อเสียของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 1. ใช้เงินลงทุนมาก
 2. พนักงานบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะขาดความมั่นคงและอาจทำให้เกิดความเสียหาย
 3. ข้อมูลอาจสูญหาย
 4. ข้อมูลอาจถูกคัดลอก (Copy)

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ด้าน Hard Ware
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รุ่น Pentium 4 ขึ้นไป
2. Hard Disk ไม่น้อยกว่า 40 ขึ้นไป
3. RAM ไม่น้อยกว่า 128 MB
ด้าน Soft Ware
1. โปรแกรมตารางงาน เช่น Microsoft Excel
2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี ( ในกรณีที่กิจการต้องการใช้ )
ด้านอื่น ๆ
1. เครื่องพิมพ์ ( Printer ) แบบ Dot Matrix , Laser หรือ Ink Jet
2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ( UPS )
 


ที่มา: http://www.wbac.ac.th/web/com/master/com_acc/unit4_4.html

สร้างโดย: 
ครูชุลีกร พินธิระ