เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข ชุด ความรอบรู้ทั่วไป (แผนและนโยบายของราชการ)

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)

หน่วยงานที่จัดทำแผนฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานนี้)

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
1. พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรกัน

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ข้างต้น จึงกำหนด 3 วัตถุประสงค์ 11 แนวนโยบาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
1. พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
2. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
3. ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
5. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน
6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
7. สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
8. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
9. จำกัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้าง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
10. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11. จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สร้างโดย: 
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ (ติวเตอร์ BonJoviQC แห่งชมรมพัฒนาครูไทย)

มีการจัดติวที่ใดบ้างในปัจจุบัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 467 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • skyelemmon148912