เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข ชุด ความรอบรู้ทั่วไป (แผนและนโยบายของราชการ)

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)

หน่วยงานที่จัดทำแผนฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานนี้)

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
1. พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรกัน

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ข้างต้น จึงกำหนด 3 วัตถุประสงค์ 11 แนวนโยบาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
1. พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
2. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
3. ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
5. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน
6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
7. สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
8. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
9. จำกัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้าง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
10. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11. จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สร้างโดย: 
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ (ติวเตอร์ BonJoviQC แห่งชมรมพัฒนาครูไทย)

มีการจัดติวที่ใดบ้างในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์