อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

รูปภาพของ silavacharee

ชนชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมียได้แก่
1. 2 สุเมเรียน
ชนชาติสุเมเรียน  ( Sumerian )