ลักษณะของภาษาไทย

      ลักษณะของภาษาไทย

     ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ อัจฉริยลักษณะของภาษาไทยมีความโดดเด่นเทียบเท่ากับภาษาสากลได้ ภาษาไทยมีลักษณะที่นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาไว้ พอเป็นสังเขปที่บอกถึงลักษณะของภาษาไทยได้ ๗ ลักษณะ  ดังนี้ 

                                   ๑. ภาษาคำโดด

                                   ๒. การเรียงคำแบบ ประธาน กริยา กรรม

                                   ๓. ภาษาวรรณยุกต์

                                   ๔. เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์เป็นหน่วยภาษา

                                   ๕. การวางคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก

                                   ๖. การลงเสียงหนักเบาของคำ

                                   ๗. การไม่เปลี่ยนแปลงรูปคำ

สร้างโดย: 
ครูนันทกา พหลยุทธ

ขอบคุณมากครับ
http://www.thaigoodview.com/blog/101501

แวะเข้ามาเยี่ยมชม เป็นประโยชน์สำหรับครูภาษาไทยและผู้อ่า