งบทดลองและกระดาษทำการ 6 ช่อง

การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
ก่อนที่จะจัดทำงบทดลอง จะต้องหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเสียก่อน ถ้าทำบัญชีด้วยมือ เมื่อหายอดคงเหลือได้แล้วจะใช้ดินสอเขียนจำนวนเงิน ซึ่งเรียกว่า Pencil Footing

การหายอดคงเหลือมีขั้นตอน ดังนี้

 1. หายอดรวมโดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดสุดท้ายของบัญชีที่จะหายอดคงเหลือโดยเริ่มที่บัญชีแรก คือ บัญชีเงินสด และเริ่มที่ด้านเดบิต โดยใช้สูตร หรือไอคอน Auto Sum
 2. หายอดรวมทางด้านเครดิต ด้วยวิธีการเดียวกัน โดยใช้สูตร หรือไอคอน Auto Sum
 3. หาผลต่างด้านเดบิตและด้านเครดิตและนำผลลัพธ์ไปไว้ทางด้านที่เหลืออยู่ในช่องรายการ โดยใช้สูตร
 4. สำหรับบัญชีที่มียอดเหลือปกติทางด้านเครดิตก็ใช้วิธีการเดียวกัน
 5. สำหรับบัญชีที่มีรายการเพียงด้านเดียว ให้รวมยอดเพียงอย่างเดียว

การทำงบทดลอง
หลังจากหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การทำงบทดลอง

งบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

ขั้นตอนในการทำงบทดลองมีดังนี้

 1. เปิดสมุดงานชื่อ TB เพื่อเรียกแบบฟอร์มงบทดลองขึ้นมาใช้งาน
 2. จัดเก็บสมุดงานในชื่อใหม่
 3. พิมพ์ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีในช่องชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
  (ยกเว้นบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็น 0 )
 4. นำยอดคงเหลือไปใส่ในช่องเดบิตหรือเครดิต โดยดูจากยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
 5. รวมยอดทั้งสองด้าน
กระดาษทำการ
กระดาษทำการ (Work Sheet or Working Paper)
หมายถึง กระดาษร่างที่ช่วยให้การจัดทำงบการเงินสะดวกรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่ไม่มีรายการปรับปรุงกิจการจะทำกระดาษทำการ 6ช่อง (Six-Column Working Paper) ขึ้นก่อนการจัดทำงบการเงิน

รูปแบบของกระดาษทำการ 6 ช่อง ประกอบด้วย

1. ส่วนหัว ประกอบด้วย 3 บรรทัด		
ชื่อกิจการ		คำว่า "กระดาษทำการ"		
สำหรับรอบระยะเวลา...............สิ้นสุดวันที่..................	
2. ช่องชื่อบัญชี	
3. ช่องเลขที่บัญชี	
4. ช่องงบทดลอง ซึ่งประกอบด้วย ช่องเดบิตและช่องเครดิต	
5. ช่องงบกำไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วย ช่องเดบิตและช่องเครดิต	
6. ช่องงบดุลซึ่งประกอบด้วย ช่องเดบิตและช่องเครดิต

การจัดทำกระดาษทำการมีขั้นตอนดังนี้

 1. พิมพ์ชื่อกิจการที่ A1 และจัดกึ่งกลางระหว่างคอลัมน์ A-คอลัมน์ N
 2. พิมพ์คำว่ากระดาษทำการที่ B1 และจัดกึ่งกลางระหว่างคอลัมน์ A-คอลัมน์ N
 3. พิมพ์ วัน เดือน ปี ที่จัดทำกระดาษทำการที่ C1 และจัดกึ่งกลางระหว่างคอลัมน์ A-คอลัมน์ N
 4. ย่อ-ขยายคอลัมน์ต่าง ๆ ตามรูปแบบโดยเริ่มที่คอลัมน์ A สำหรับช่องเดบิตและเครดิต กำหนดความกว้างให้พอเหมาะและมีขนาดเท่ากัน
 5. ตีเส้นตามรูปแบบ
 6. จัดเก็บในสมุดงานชื่อ WP6

วิธีทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
หลังจากจัดเตรียมแบบฟอร์มกระดาษทำการ 6 ช่อง ไว้เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือ วิธีทำกระดาษทำการ 6 ช่อง

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดสมุดงานชื่อ WP6 (ใช้เมนู File เลือกคำสั่ง Open หรือไอคอน Open หรือกด Ctrl+O)
 2. จัดเก็บสมุดงานในชื่อใหม่ (ใช้เมนู File เลือกคำสั่ง Save As)
 3. พิมพ์หัวกระดาษทำการ (ชื่อกิจการและวัน เดือน ปี ที่จัดทำกระดาษทำการ)
 4. พิมพ์รายการจากงบทดลองหรือจากบัญชีแยกประเภทลงในแบบฟอร์มหรือใช้วิธีคัดลอก
 5. นำจำนวนเงินของบัญชีหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 ไปไว้ในงบดุลตามด้านที่ปรากฏในงบทดลอง (โดยวิธีคัดลอก)
 6. นำจำนวนเงินของบัญชี หมวด 4 และหมวด 5 ไปไว้ในงบกำไรขาดทุนตามที่ปรากฏในงบทดลอง (โดยวิธีคัดลอก)
 7. รวมยอดที่ช่องเดบิตและเครดิตของงบกำไรขาดทุนและงบดุล โดยเริ่มที่ช่องเดบิตของ งบกำไรขาดทุน
 8. ที่เหลือใช้วิธีคัดลอก
 9. หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบกำไรขาดทุนและงบดุล
  (ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดผลต่างจะต้องเท่ากัน)
  โดยใช้สูตร และผลต่างที่ได้คือ กำไรสุทธิกับขาดทุนสุทธิ
  (ถ้าช่องเดบิตของงบกำไรขาดทุน < ช่องเครดิต แสดงว่ากำไรสุทธิ
  แต่ถ้าช่องเดบิตของงบกำไรขาดทุน > ช่องเครดิตแสดงว่าขาดทุนสุทธิ)

สร้างโดย: 
ครูชุลีกร พินธิระ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์