มารู้จัก MSWLOGo

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ภาษาโลโก (Logo Language)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม  ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก  เรียนรู้โดยการทดลองทำ  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เกิดการเรียนรู้โดย    การค้นพบ ทำให้มีการพัฒนาความนึกคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักการ มีความคิดต่อเนื่อง  และยังช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ ภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะจาก MIT เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและสั่งการคอมพิวเตอร์ แทนการให้ผู้เรียนทำตามคำสั่งที่มีผู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้     ตัวแปลภาษาโลโกที่น่าสนใจคือ MSW Logo ซึ่งพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา

โปรแกรม MSWLogo ย่อมาจากไมโครซอฟต์วินโดวส์โลโก (Microsoft Windows Logo) เป็นโปรแกรมที่อนุญาต ให้นำมาใช้เพื่อการศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการแจกจ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นตัวแปลภาษาในระบบ Interpreter

 ภาษา MSWlogo Microsoft Windows logo
 

ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นอนุพันธ์ของภาษา  LISP (ภาษาสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์) 
ภาษาสำหรับการสอนกระบวนการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน 
ภาษาที่ช่วยให้เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมของภาษาคอมพิวเตอร์และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น 
ภาษาที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาและการพิสูจน์แนวคิด 
ภาษาที่นำไปใช้กับสาขาวิชาอื่นเช่นดนตรี ภาษาศาสตร์ ศิลป  คณิตศาสตร์ ฯลฯ

 

 

พัฒนาการของภาษา MSWlogo
 

กลางปี 1960 โดย Seymour Papert และ Marvin Minsky ก่อตั้ง MIT Artificial Intelligence Laboratory
Papert, Beranek และ Newmanพัฒนาเวอร์ชั่นแรกปี 1967
มีการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ แห่งแคลิฟอร์เนีย     มหาวิทยาลัยที่ยุโรป   ญี่ปุ่น
MicroWorlds (1993) มีเครื่องมือช่วยพัฒนาโลโก้ เช่นเครื่องมือวาดรูป เอดิเตอร์สำหรับวาดรูป เครื่องมือทำจังหวะดนตรี ฯลฯ  PCLogo for Windows
MSWLogo พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ แห่งแคลิฟอร์เนีย

การออกแบบภาษาโลโก้ (MIT)
 

friendly         โลโก้เป็นภาษาทำความเข้าใจง่าย เราสามารถสร้างความ สัมพันธ์โดยใช้เต่าเป็นเครื่องมือในการสร้าง   
กระบวนความคิด
extensible     โลโก้สามารถใช้สอนคำสั่งใหม่และสามารถสร้างคำสั่ง ใหม่เพิ่มได้
forgiving       โลโก้เป็นภาษาที่ให้การตอบสนองกลับอย่างทันทีทันใด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และความเข้าใจ                             
flexible         โลโก้ เป็นภาษาที่มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มเรียน 
powerful      โลโก้ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม มีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่าง
ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้ ต้องการ


คำสั่งพื้นฐานใน MSWlogo

คำสั่งเดินหน้า ใช้คำสั่ง Forward  คำสั่งย่อ    Fd  รูปแบบคำสั่ง   Fd หน่วย  ตัวอย่าง Fd 100   ให้เดินหน้า 100 หน่วย
คำสั่งถอยหลัง ใช้คำสั่ง Back      คำสั่งย่อ    Bk  รูปแบบคำสั่ง   Bk หน่วย  ตัวอย่าง  Bk 50    ให้ถอยหลัง 50  หน่วย
คำสั่งขวาหัน  ใช้คำสั่ง  Right     คำสั่งย่อ    RT  รูปแบบคำสั่ง  RT  องศา   ตัวอย่าง  Rt 90   ให้ขวาหัน   90 องศา
คำสั่งซ้ายหัน  ใช้คำสั่ง  Left       คำสั่งย่อ   LT  รูปแบบคำสั่ง  LT  องศา    ตัวอย่าง LT 45     ให้ซ้ายหัน  45  องศา
คำสั่งลบสิ่งที่ MSWlogo วาดไป  ใช้คำสั่ง ClearScreen  คำสั่งย่อ  CS
คำสั่งลบข้อความบนส่วนแสดงผลข้อความ ใช้คำสั่ง  ClearText  คำสั่งย่อ CT

คำสั่งยกปากกา ใช้คำสั่ง Penup   คำสั่งย่อ PU    ใช้คู่กับคำสั่ง Pendown
คำสั่งวางปากกา ใช้คำสั่ง Pendown  คำสั่งย่อ  Pd  ใช้คู่กับคำสั่ง Penup
คำสั่งให้ MSWlogo เป็นยางลบ  ใช้คำสั่ง  Penerase คำสั่งย่อ Pe
คำสั่งให้ MSWlogo กลับมาเป็นปากกาหลังจากใช้คำสั่ง Penerase คำสั่ง Penpaint คำสั่งย่อ PPT
คำสั่งใส่สีพื้น SetScreenColor  คำสั่งย่อ SetSc   รูปแบบคำสั่ง  SetSC  ตามด้วยค่าสี  ตัวอย่าง  SetSC 1
คำสั่งให้ MSWlogo เป็นถังสีใช้คำสั่ง  SetFloodColor    คำสั่งย่อ SetFc   รูปแบบคำสั่ง  SetFc ตามด้วยค่าสี ตัวอย่าง SetFc 1
คำสั่ง Fill  เป็นคำสั่งให้ MSWlogo เทสี   ใช้คู่กับคำสั่ง   SETFC
คำสั่ง Circle เป็นคำสั่งให้ MSWlogo  วาดรูปวงกลม    รูปแบบ Circle รัศมี   ตัวอย่าง Circle 100
ให้วาดรูปวงกลมที่มีรัศมี 100

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดด้านละ 100

fd 100 rt 90  fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยคำสั่ง repeat (การทำซ้ำ)


repeat 4 [forward 100  right 90]

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการสร้าง procedure (กระบวนความ คือชุดคำสั่งที่สร้างแล้วบันทึกเก็บไว้)

to square

repeat 4 [fd 100 rt 90]

end

ตัวอย่าง การวาดรูปสามเหลี่ยม ด้วยการสร้าง procedure

to triangle

repeat 3 [fd 100 rt 120]

end

การเรียกใช้งาน  พิมพ์เฉพาะชื่อกระบวนความที่สร้างไว้  ลงในช่องป้อนคำสั่ง   เช่น  square  หรือ triangle                          เต่าจะทำการวาดรูปสี่เหลี่ยม  หรือ สามเหลี่ยม ให้ทันที

ตัวอย่าง การวาดรูปวงกลม ด้วยการเรียกใช้ procedure square (ใช้กระบวนความ square มาสร้างรูปวงกลม)


repeat 12 [square right 30]
 

ตัวอย่าง การสร้างบ้านโดยการใช้กระบวนความย่อย

to house
square
fd 100  
rt 30
triangle
end
                                                                                                                                            

 ตัวอย่าง การใช้ตัวแปร :size  (เปลี่ยนแปลงขนาด)


to sq :size
repeat 4 [fd  :size rt 90]
end

การเรียกใช้งาน 

 พิมพ์  sq 10, sq 20, sq 30, etc. จะได้รูปตามขนาดที่พ