รามฯ รับสมัครน.ศ.ใหม่ชั้นปริญญาตรี

          รามฯ รับสมัครน.ศ.ใหม่ชั้นปริญญาตรี
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม  1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ราคาชุดละ 120 บาท 
          วิธีการสมัคร
          -สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
www.iregis.ru.ac.th
          -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
           สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
          หลักฐานในการสมัคร
         1.หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ) กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้แนบด้วย ให้ผู้สมัครไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า เพราะต้องใช้เวลานานในการที่จะได้รับใบเทียบระดับความรู้นั้น
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง จำนวน 3 ฉบับ
          3.ใบรับรองแพทย์
          4.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          5.ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
          6.คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และแผ่นระบาย ม.ร.25
          7.สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย
          8.หลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร ดังนี้
          8.1 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
          8.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
          ถ้าชื่อ-นามสกุลในสำเนาวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน และที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัคร จะต้องส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบทะเบียนหย่า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 2 ฉบับ
          9.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย )
          10.สำเนาที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทย ประเภทออมทรัพย์และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ลงสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากนั้นด้วย กรณีที่ไม่มีบัญชี ผู้สมัครจะต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน
          ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5  วันทำการนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง โดยจ่าหน้าซองถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002 ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241
          หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครปลอมหรือมีปัญหา มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มการสมัคร 
 หากผู้สมัครลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
         การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมาสอบไล่ที่สนามสอบส่วนกลางเท่านั้น 
          สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3  โทร.0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8617-8
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105416 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
           ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 009(398)
www.elearneasy.com

เรียนรามง่ายกว่าที่คุณคิดกันไว้เยอะมาก ๆ หรือท่านไหนที่สนใจอยากได้ปริญญารามอีกใบ

>> ติว ม.ราม พร้อมจบแบบสบาย 2ปีครึ่ง หรือ3ปีครึ่ง กับติวเตอร์นิคก์ ทั้งคอร์สติวส่วนตัวและติวที่บ้าน คอร์สติวทางลัดผ่านแบบ 1000% ทุกวิชาทุกคณะ
>> จากประสบการณ์ซึ่งนำพานักศึกษาจบเป็นบัณฑิตมาแล้วมากมาย
*****สนใจติดต่อ ติวเตอร์นิคก์ 086-30150383,085-8258640 หรือwww.tutornickram.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์