รามฯ รับสมัครน.ศ.ใหม่ชั้นปริญญาตรี

          รามฯ รับสมัครน.ศ.ใหม่ชั้นปริญญาตรี
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม  1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ราคาชุดละ 120 บาท 
          วิธีการสมัคร
          -สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
www.iregis.ru.ac.th
          -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
           สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
          หลักฐานในการสมัคร
         1.หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ) กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้แนบด้วย ให้ผู้สมัครไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า เพราะต้องใช้เวลานานในการที่จะได้รับใบเทียบระดับความรู้นั้น
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง จำนวน 3 ฉบับ
          3.ใบรับรองแพทย์
          4.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          5.ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
          6.คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และแผ่นระบาย ม.ร.25
          7.สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย
          8.หลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร ดังนี้
          8.1 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
          8.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
          ถ้าชื่อ-นามสกุลในสำเนาวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน และที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัคร จะต้องส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบทะเบียนหย่า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 2 ฉบับ
          9.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย )
          10.สำเนาที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทย ประเภทออมทรัพย์และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ลงสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากนั้นด้วย กรณีที่ไม่มีบัญชี ผู้สมัครจะต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน
          ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5  วันทำการนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง โดยจ่าหน้าซองถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002 ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241
          หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครปลอมหรือมีปัญหา มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มการสมัคร 
 หากผู้สมัครลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
         การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมาสอบไล่ที่สนามสอบส่วนกลางเท่านั้น 
          สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3  โทร.0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8617-8
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105416 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
           ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 009(398)
www.elearneasy.com