โจทย์ปัญหาการลบ

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

การแก้โจทย์ปัญหา 

โจทย์ปัญหาการบวก เป็นโจทย์ที่ต้องการหาส่วนร่วม หรือส่วนใหญ่เมื่อทราบส่วนย่อยๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
1.  ทำความเข้าใจโจทย์ : ต้องอ่านโจทย์ปัญหา 1 - 2 รอบ
2.  วางแผนการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์โจทย์เพื่อค้นหาว่าโจทย์ต้องการอะไร และโจทย์ให้อะไรมา
3.  ปฏิบัติตามแผนที่วาง : คิดหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา , เขียนประโยคสัญลักษณ์ , กำหนดวิธีการที่จะแก้โจทย์ปัญหา
4.  หาคำตอบ : ใช้ทักษะกระบวนการบวกแก้โจทย์ปัญหา
5.  ตรวจสอบ : พิจารณาว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่ , พิจารณาว่าจะมีคำตอบอื่น หรือวิธีการคิด เป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่
    ตัวอย่าง ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ได้ 462  เล่ม ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ 275                 เล่มร้านขายหนังสือได้ทั้งหมดกี่เล่ม
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา
1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา : อ่านโจทย์ 1 - 2 รอบ
2. วางแผนแก้ปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์โจทย์
      -  โจทย์ข้อนี้ให้อะไรเกี่ยวกับอะไร ( การขายหนังสือ )
      -  โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง   ( ขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ได้ 462  เล่ม ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ 275  เล่ม )
      -  โจทย์ต้องการหาอะไร   (จำนวนหนังสือที่ขายได้ทั้งหมดกี่เล่ม )
3. ปฏิบัติแก้โจทย์ปัญหาโดยการคิดหาวิธีและเขียนประโยคสัญลักษณ์
     -  โจทย์ให้หาจำนวนหนังสือที่ขายได้รวมทั้งหมดกี่เล่ม     ใช้วิธีบวก
     -   ประโยคสัญลักษณ์ 462 + 275   = เท่าไร
4. หาคำตอบ           
วิธีทำ      ขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์                          462  +      เล่ม
             ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้               275          เล่ม
             ขายหนังสือได้ทั้งหมด                                 637          เล่ม
                      ตอบ        637      เล่ม

 

ทำแบบฝึกหัดหน้า 2 -3

............................................................................................................................................................

สร้างโดย: 
ครูจิตติมา ทองเมืองหลวง ครูกอบแก้ว เทียนไชยมงคล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 107 คน กำลังออนไลน์