ใบงานสังคม

รูปภาพของ photjana

ใบความรู้
เรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปัญญา

การบริหารจิตและเจริญปัญญา  หมายถึง  การควบคุมจิตให้มีสมาธิ และทำให้เกิดปัญญา
สติ  หมายถึง  ความระลึกได้  หรือรู้ตนเองอยู่เสมอว่า  กำลังทำอะไร
สมาธิ  หมายถึง  การทำจิตให้ตั้งมั่น  ไม่ฟุ้งซาน  มีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว
 
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
1. ทำให้จิตใจสงบผ่องใสไม่ขุ่นมั่วความจำดี  สมองปลอดโปร่ง
2. เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขเข้าใจบทเรียนได้ตลอด
3. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
4. รู้จักไตร่ตรองหาเหตุผลให้รอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
5. จิตที่เป็นสุข  พร้อมที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัตร
    และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา
    นานแสนนาน

            โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔, วัฒนธรรมการดูแลรักษา
    สุขภาพ, มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัวและใช้ฝึกอบรม
    ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจ
    ง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ
              
               ๑. ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี
               ๒. ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
               ๓. ความอดทนและอดกลั้น
               ๔. ความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ

             คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อันเป็น
    คุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย

            เป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณ-
    ธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ

 

สร้างโดย: 
ครูพจนา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 167 คน กำลังออนไลน์