สมบัติของจำนวนนับ

รูปภาพของ smcpiyanut

Laughing....สมบัติของจำนวนนับ....Laughing

  Kiss ตัวประกอบ

         ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว

      Exercise      จงหาตัวประกอบของ 18

      Solution      จำนวนนับที่หาร 18 ลงตัว ได้แก่  1,2,3,6,9,18

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 18   คือ     1,2,3,6,9,18

    Exercise      จงหาตัวประกอบของ 132

    Solution      จำนวนนับที่หาร 132ลงตัว ได้แก่  1,132,2,66,3,44,4,33,6,22,11,12

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 132 ได้แก่ 1,2,3,4,6,11,12,22,33,44,66,132

    Exercise      จงหาตัวประกอบของ 113

    Solution      จำนวนนับที่หาร 113 ลงตัวมีเพียง 2 จำนวนคือ   1  และ 113

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 113 ได้แก่ 1,113
จำนวนเฉพาะ

                จำนวนเฉพาะ  หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 ซึ่งมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวเอง

 Exercise  2   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 2 มีเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 2

             3   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 3 มีเพียง 2 ตัว คือ 1 และ 3

             7   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 7 มีเพียง 2 ตัว คือ 1 และ  7

            15  ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 15 มีมากกว่า 2  คือ  

                 1,3,5,15

                                         ...ข้อควรจำจ้า...

การหารด้วย 2 ลงตัว จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็นเลข 0,2,4,6หรือ8 จะหารด้วย 2 ลงตัว

การหารด้วย 3 ลงตัว จำนวนนับใดจะหารด้วย 3ลง ตัว ก็ต่อเมื่อผลบวกของเลขโดดทุก

หลักของจำนวนนับนั้นหารด้วย 3 ลงตัว

        เช่น  321    หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 3+2+1 = 6 หารด้วย 3 ลงตัว

              1,353  หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 1+3+5+3 = 12 หารด้วย 3 ลงตัว

การหารด้วย 5 ลงตัว  จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็น 0 หรือ 5 จะหารด้วย 5 ลงตัว

                                             ...การแยกตัวประกอบ...

                  ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับใดๆ หมายถึง ตัวประกอบของจำนวนนับ

นั้นที่เป็นจำนวนเฉพาะ   เช่น  จงหาตัวประกอบ และตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับต่อ

ไปนี้
    
                Exercise  ตัวประกอบของ 72 ได้แก่

                Solution  ตัวประกอบของ 72 ได้แก่ 1,2,3,4,6,8,12,18,24,36,72

                             ตัวประกอบเฉพาะของ 72  มีเพียง 2 ตัวคือ 2 และ 3

           Innocent การแยกตัวประกอ