แผนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน(เคมี)

รูปภาพของ pattana

8.  กิจกรรมการเรียนรู้


           1) ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน   (..............คาบ )   

ขั้นนำ
     1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้ของ ธาตุและสารประกอบ เรื่องของความหมายรวมทั้งคุณสมบัติเรื่อง คาน องค์ประกอบของธาตุและสารประกอบ เพื่อนำเข้าสู่หัวข้อเรื่อง ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน


ขั้นสอน
     2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นนักเรียนที่มี    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน คือมีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน
     3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป็น ประธาน เลขา และกรรมการ
     4. ครูแจกใบงานที่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมแจ้งเรื่อง จุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้
     5. ครูอธิบายขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน ดังนี้                  
         นักเรียนเขียนชื่อเรื่อง, วัน-เดือน-ปี , สมาชิกกลุ่ม , จุดประสงค์ของกิจกรรมสื่อลงในใบงาน
     6. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า หรือ ทำกิจกรรมตามขั้นตอนในใบงานอภิปรายผลร่วมกัน และบันทึกผล
     7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ ผลของการศึกษา ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
     8. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายผล จากการนำเสนอเพื่อหาข้อสรุป
     9. นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่อง ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน
   10. วัดผลการเรียนรู้


 2)  ประเภทของปฏิกิริยาเคมี (...........คาบ  )  

 ขั้นนำ
    1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการทบทวนความรู้เดิมจากเรื่อง ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนช่วยกันศึกษา ค้าคว้าประเภทของปฏิกิริยาเคมี


ขั้นสอน
   2.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน คือมีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป็น ประธาน เลขา และกรรมการ
   4. ครูแจกใบงานที่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมแจ้งเรื่อง จุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้
   5. ครูอธิบายขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประเภทของปฏิกิริยาเคมี ดังนี้                  
       นักเรียนเขียนชื่อเรื่อง, วัน-เดือน-ปี , สมาชิกกลุ่ม , จุดประสงค์ของกิจกรรมสื่อลงในใบงาน
   6. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า หรือ ทำกิจกรรมตามขั้นตอนในใบงานอภิปรายผลร่วมกัน และบันทึกผล
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ ผลของการศึกษา ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
   8. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายผล จากการนำเสนอเพื่อหาข้อสรุป
   9. นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่อง ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
 10. วัดผลการเรียนรู้
 

3)  สมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน    (............คาบ )   
 

ขั้นนำ
      1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ประเภทของปฏิกิริยาเคมีเพื่อนำเข้าสู่เรื่อง  สมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน


ขั้นสอน
     2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นนักเรียนที่มี     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน คือมีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน
     3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป็น ประธาน เลขา และกรรมการ
     4. ครูแจกใบงานที่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมแจ้งเรื่อง จุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้
     5. ครูอธิบายขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ดังนี้นักเรียนเขียนชื่อเรื่อง, วัน-เดือน-ปี , สมาชิกกลุ่ม , จุดประสงค์ของกิจกรรมสื่อลงในใบงาน
     6. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า หรือ ทำกิจกรรมตามขั้นตอนในใบงานอภิปรายผลร่วมกัน และบันทึกผล
     7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ ผลของการศึกษา ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
 

ขั้นสรุป
     8. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายผล จากการนำเสนอเพื่อหาข้อสรุป
     9. นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องสมการของปฏิกิยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
   10. วัดผลการเรียนรู้


4)  ประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมี   (............คาบ )


 ขั้นนำ
     1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ประเภทของปฏิกิริยาเคมีเพื่อนำเข้าสู่เรื่อง ประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมี


ขั้นสอน
    2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นนักเรียนที่มี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน คือมีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน
    3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป็น ประธาน เลขา และกรรมการ
    4. ครูแจกใบงานที่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมแจ้งเรื่อง จุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้
    5. ครูอธิบายขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมี ดังนี้          
นักเรียนเขียนชื่อเรื่อง, วัน-เดือน-ปี , สมาชิกกลุ่ม , จุดประสงค์ของกิจกรรมสื่อลงในใบงาน
    6. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า หรือ ทำกิจกรรมตามขั้นตอนในใบงานอภิปรายผลร่วมกัน และบันทึกผล
    7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ ผลของการศึกษา ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
   8. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายผล จากการนำเสนอเพื่อหาข้อสรุป
   9. นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องประโยชน์ของปฏิกิยาเคมี
 10. วัดผลการเรียนรู้

สร้างโดย: 
พัฒนา เซนต์ไมเกิ้ล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์