โครงการยุวเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขานรับนโยบายการส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่นให้เข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร โครงการยุวเกษตร หรือเป็นบุตรหลานเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโควตารับตรง โครงการเฉพาะกิจ (โครงการักษ์เกษตร) ต้องมีภูมิลำเนาและสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
          3.เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          4.มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 5 ภาคเรียน ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          5.ผู้สมัครในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 5 ภาคเรียน ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
          6.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนลงชื่อรับรองคุณสมบัติ 
          7.เป็นผู้ผ่านกิจกรรม/โครงการ หรือมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
          7.1 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาคุณสมบัติด้านผลการศึกษาและสถานภาพของการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่จะเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อรับรองคุณสมบัติ
          7.2 เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          7.3 เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          8.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          9.เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
          9.1 โรคเรื้อน
          9.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          9.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
          9.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
          9.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          9.6 โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้
          9.7 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          10.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรง โครงการเฉพาะกิจ (โครงการรักษ์เกษตร) ประจำปีการศึกษา 2552
          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัคร
          2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 5 ภาคเรียน ระหว่างมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
          3.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          5.หนังสือรับรองของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกี่ยวกับสถานภาพของการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และสำเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของผู้ปกครอง หรือ
          6.สำเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
          7.สำเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ค่าสมัครสอบ 150 บาท
          การสมัคร ให้นักเรียนส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลและเอกสารการสมัครธนาณัติถึง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 (ธนาณัติระบุสั่งจ่าย นางวนิดา บุญพราหมณ์ ปณจ.วารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)


          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105500 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจากนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.010 (399)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai