โรงเรียนจ่าอากาศ รับนักเรียนจ่าปี 52

          โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ผลิตนายทหารประทวน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหม พลเรือน ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกกองทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
          2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2534-2538) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป คือ มีภูมิลำเนาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี
          3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2532-2535) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และเหล่าทหารต้นหน หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4.ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00


          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียนซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
          2.เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ ใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปรกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
          4.สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
          5.หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

          กำหนดการรับสมัค
          1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 
          2.สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          จำหน่ายระเบียบการที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนการบิน (จ.นครปฐม) กองบิน 1 (จ.นครราชสีมา) กองบิน 2 (จ.ลพบุรี) กองบิน 4 (จ.นครสวรรค์) กองบิน 7 (จ.สุราษฎร์ธานี) กองบิน 21 (จ.อุบลราชธานี) กองบิน 23 (จ.อุดรธานี) กองบิน 41 (จ.เชียงใหม่) กองบิน 46 (จ.พิษณุโลก) กองบิน 5 (จ.ประจวบคีรีขันธ