โรงเรียนจ่าอากาศ รับนักเรียนจ่าปี 52

          โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ผลิตนายทหารประทวน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหม พลเรือน ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกกองทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
          2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2534-2538) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป คือ มีภูมิลำเนาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี
          3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2532-2535) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และเหล่าทหารต้นหน หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4.ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00


          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียนซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
          2.เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ ใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปรกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
          4.สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
          5.หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

          กำหนดการรับสมัค
          1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 
          2.สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          จำหน่ายระเบียบการที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนการบิน (จ.นครปฐม) กองบิน 1 (จ.นครราชสีมา) กองบิน 2 (จ.ลพบุรี) กองบิน 4 (จ.นครสวรรค์) กองบิน 7 (จ.สุราษฎร์ธานี) กองบิน 21 (จ.อุบลราชธานี) กองบิน 23 (จ.อุดรธานี) กองบิน 41 (จ.เชียงใหม่) กองบิน 46 (จ.พิษณุโลก) กองบิน 5 (จ.ประจวบคีรีขันธ์) กองบิน 56 (จ.สงขลา) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ในราคาชุดละ 80 บาท 
          ประสงค์จะสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียดพร้อมส่งเงินจำนวน 110 บาท ทางธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิงจันทิมา ไชยปะ และจ่าหน้าซองถึงสำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-3762, 0-2534-3763, 0-2534-2841 Internet : www.atts.rtaf.mi.th, www.atts.ac.th, www.rtafatts.com


          (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 60105444  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจากนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.010 (399) www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์