โรงเรียนจ่าอากาศ รับนักเรียนจ่าปี 52

          โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ผลิตนายทหารประทวน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหม พลเรือน ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกกองทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
          2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2534-2538) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป คือ มีภูมิลำเนาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี
          3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2532-2535) มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และเหล่าทหารต้นหน หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4.ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00


          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรีย