ทุนสำรวจโลก eListening เรียนป.ตรี เอแบค

          ทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2552 
          โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800–365,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง 
          โครงการทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้  ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง  อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย


          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา 
          1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนเท่านั้น 
          2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย 
          ***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ  


          กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
          -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2552  
          -สอบข้อเขียน วันที่  10 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้จาก  www.au.edu www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net ตั้งแต่วันที่   9 มกราคม 2552  เป็นต้นไป 
          -ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน วันที่  6 มีนาคม 2552 
          -สอบสัมภาษณ์ วันที่  11 มีนาคม 2552     ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
          หมายเหตุ*  ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
          คณะบริหารธุรกิจ                                                     
          คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
          คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
          คณะศิลปศาสตร์   
          คณะนิเทศศาสตร์                                                    
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะพยาบาลศาสตร์                                                
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะนิติศาสตร์                                                        
          คณะดนตรี
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)        

          เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาระหว่างศึกษา นักศึกษาจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
           ค่าธรรมเนียมการศึกษา
           ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 244,800-365,800 บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน 8,500 บาท และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉลี่ยอีกประมาณ 10,350–12,000 บาทต่อภาคการศึกษา
           สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะดนตรี สาขาวิชาธุรกิจดนตรี และสาขาวิชาการแสดงดนตรี    ผู้สมัครจะต้องชำระค่า Private Lesson เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทต่อรายวิชา และค่า Music Lab fee ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
           ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้ที่
www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net
 

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105438 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจากนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.010 (399) www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์