แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียน(Student Portfolio) หมายถึง ที่เก็บหลักฐานผลงานของนักเรียน ที่ทำการสะสมงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความสามารถ พัฒนาการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชาเรียน ยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียนด้วย

ความสำคัญของแฟ้มสะสมงานนักเรียน
1. เป็นเครื่องมือประเมิน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้หลากหลายวิชา
2. ส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติในแต่ละรายวิชา ตลอดจนทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่สะสมมาตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา
4. เป็นเครื่องมือที่บอกความสามารถที่แท้จริง และกระตุ้นชักนำให้ผู้เรียนประเมินผลการทำงานตลอดจนค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง
5. ประเมินผลที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสร้างผลงาน และช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้เรียนขาดหรือบกพร่อง
6. ประเมินผลที่เน้นความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าการนำไปเปรียบเทียบกับความสามารถของผู้อื่น
7. ประเมินผลเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ระดับคะแนน กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย
 + ปก(ปกนอก,ปกใน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้)
 + คำน