แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียน(Student Portfolio) หมายถึง ที่เก็บหลักฐานผลงานของนักเรียน ที่ทำการสะสมงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความสามารถ พัฒนาการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชาเรียน ยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียนด้วย

ความสำคัญของแฟ้มสะสมงานนักเรียน
1. เป็นเครื่องมือประเมิน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้หลากหลายวิชา
2. ส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติในแต่ละรายวิชา ตลอดจนทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่สะสมมาตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา
4. เป็นเครื่องมือที่บอกความสามารถที่แท้จริง และกระตุ้นชักนำให้ผู้เรียนประเมินผลการทำงานตลอดจนค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง
5. ประเมินผลที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสร้างผลงาน และช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้เรียนขาดหรือบกพร่อง
6. ประเมินผลที่เน้นความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าการนำไปเปรียบเทียบกับความสามารถของผู้อื่น
7. ประเมินผลเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ระดับคะแนน กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย
 + ปก(ปกนอก,ปกใน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้)
 + คำนำ(เขียนบรรยายที่มีและความสำคัญของการทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง)
 + สารบัญ(ลำดับหัวข้อแต่ละหน้าของแฟ้ม ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนจบ ม.3)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย
 + ประวัติส่วนตัว(ตกแต่งให้สวยงามได้ตามความเหมาะสม)
 + ชื่อ-สกุล
 + วันเดือนปี เกิด
 + ที่อยู่ปัจจุบัน
 + ชั้นเรียนประจำปีการศึกษาปัจจุบัน
 + ชื่อโรงเรียน
 + ปรัชญาของโรงเรียน
 + คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 + คติพจน์ในการเรียน
 + ความสามารถพิเศษ
 + งานอดิเรกต่างๆ

ส่วนที่ 3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประกอบด้วย
 + การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน(กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันภาษาไทย งานโรงเรียน งานกิจกรรมต่างที่นักเรียน ได้มีส่วนร่วม และเกิดความภูมิใจ อาจจะเก็บเป็นภาพถ่ายมีการบรรยายพอประมาณ หรือเก็บหลักฐานที่บ่งบอกให้ทราบถึงการ มีส่วนร่วมของตนเองในกิจกรรมนั้นเช่น เกียรติบัตร ผลการแข่งขัน เป็นต้น)
 + การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน(อาจจะเป็นกิจกรรมที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เขาจัดขึ้น การเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในงานวันวิทยาศาสตร์ในที่ต่างๆ การแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นต้น)
 + การแสดงกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ(เช่น การเข้าร่วมแสดงละครเวที การแสดงลีลาศ ร้องเพลง ประกวดหนูน้อย หรือมีกิจกรรมการแสดงตามงานต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น)
 + การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา(ในส่วนนี้จะทำให้เราดูดี มีมารยาทดีในศาสนาที่ตนเองนับถือ อีกทั้งยังดูเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจ ดังนั้นในส่วนนี้จะส่งเสริมให้ตัวเรานั้นมีความดีอยู่ในตนเอง ไม่เป็นคนกระด้างกระเดื่อง การแสดงหลักฐานในส่วนนี้อาจจะเป็นภาพถ่ายจากการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้)
 + ผลงานที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน การกีฬาประเภทต่างๆ การตอบปัญหา และการประกวดของหน่วยงานต่างๆ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ส่วนนี้จะเป็นการบอกความสามารถของเราว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ใครที่ไม่เคยมีผลงงานด้านนี้เลยสักครั้ง นั่นอาจหมายถึง ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่ชอบทำกิจกรรม(ซึ่งอันนี้แสดงว่าไม่เห็นแก่ส่วนรวม) และอีกหลายอย่างที่จะทำให้คนมองเราว่า เป็นผู้ที่ไม่สมควรพิจารณาในการ รับเข้าเรียน หรือเข้าทำงานเพราะเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่เป็นเลย)

ข้อคิดในการทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
     ในการคัดเลือกชิ้นงานหรือผลงงานมาลงหรือใส่ในแฟ้มไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้น แต่ให้พิจารณาคัดเลือกงานที่เราคิดว่าดีที่สุดในแต่ละด้าน ด้านละ1-2 ชิ้นก็ได้ ถ้ามีผลงานหลายด้านมันก็จะเป็นการบอกว่าเรามีความสามารถหลายด้านนะ ถ้าใครไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด หรือกิจกรรมอะไรเลย เพราะไม่ชอบหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม มันก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร
     โรงเรียน หรือที่ทำงานหลายแห่ง เขาใช้แฟ้มสะสมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนหรือทำงาน เช่น โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ปรากฎว่ามีนักเรียน 2 คนที่คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยนสูสีกัน แต่รับได้เพียงคนเดียวสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือแฟ้มสะสมงานของนักเรียน เขาก็จะพิจารณาว่า ใครที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน ถนัดกว่ากัน เช่น เด็กหญิง ก อาจจะได้เกรดเฉลี่ย 3.6 แต่ไม่มีผลงานทางด้านการประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลย อีกคนเกรดเฉลี่ย 3.4 แต่มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดเรียงความวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับบ้างแต่มันก็เป็นการยืนยันความสามารถของเรามากกว่าการที่เราจะไปพูดให้เขาเชื่อหรือฟังเพราะไม่มีน้ำหนักเท่ากับหลักฐานที่ปรากฎ

จาก

http://sanookdee.th.gs

สนุกดี...ที่สนุกของวัยเรียน

ขอบคุณมากๆ นะคับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์