แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียน(Student Portfolio) หมายถึง ที่เก็บหลักฐานผลงานของนักเรียน ที่ทำการสะสมงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความสามารถ พัฒนาการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชาเรียน ยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียนด้วย

ความสำคัญของแฟ้มสะสมงานนักเรียน
1. เป็นเครื่องมือประเมิน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้หลากหลายวิชา
2. ส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติในแต่ละรายวิชา ตลอดจนทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่สะสมมาตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา
4. เป็นเครื่องมือที่บอกความสามารถที่แท้จริง และกระตุ้นชักนำให้ผู้เรียนประเมินผลการทำงานตลอดจนค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง
5. ประเมินผลที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสร้างผลงาน และช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้เรียนขาดหรือบกพร่อง
6. ประเมินผลที่เน้นความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าการนำไปเปรียบเทียบกับความสามารถของผู้อื่น
7. ประเมินผลเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ระดับคะแนน กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย
 + ปก(ปกนอก,ปกใน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้)
 + คำนำ(เขียนบรรยายที่มีและความสำคัญของการทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง)
 + สารบัญ(ลำดับหัวข้อแต่ละหน้าของแฟ้ม ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนจบ ม.3)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย
 + ประวัติส่วนตัว(ตกแต่งให้สวยงามได้ตามความเหมาะสม)
 + ชื่อ-สกุล
 + วันเดือนปี เกิด
 + ที่อยู่ปัจจุบัน
 + ชั้นเรียนประจำปีการศึกษาปัจจุบัน
 + ชื่อโรงเรียน
 + ปรัชญาของโรงเรียน
 + คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 + คติพจน์ในการเรียน
 + ความสามารถพิเศษ
 + งานอดิเรกต่างๆ

ส่วนที่ 3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประกอบด้วย
 + การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน(กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันภาษาไทย งานโรงเรียน งานกิจกรรมต่างที่นักเรียน ได้มีส่วนร่วม และเกิดความภูมิใจ อาจจะเก็บเป็นภาพถ่ายมีการบรรยายพอประมาณ หรือเก็บหลักฐานที่บ่งบอกให้ทราบถึงการ มีส่วนร่วมของตนเองในกิจกรรมนั้นเช่น เกียรติบัตร ผลการแข่งขัน เป็นต้น)
 + การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน(อาจจะเป็นกิจกรรมที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เขาจัดขึ้น การเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในงานวันวิทยาศาสตร์ในที่ต่างๆ การแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นต้น)
 + การแสดงกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ(เช่น การเข้าร่วมแสดงละครเวที การแสดงลีลาศ ร้องเพลง ประกวดหนูน้อย หรือมีกิจกรรมการแสดงตามงานต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น)
 + การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา(ในส่วนนี้จะทำให้เราดูดี มีมารยาทดีในศาสนาที่ตนเองนับถือ อีกทั้งยังดูเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจ ดังนั้นในส่วนนี้จะส่งเสริมให้ตัวเรานั้นมีความดีอยู่ในตนเอง ไม่เป็นคนกระด้างกระเดื่อง การแสดงหลักฐานในส่วนนี้อาจจะเป็นภาพถ่ายจากการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้)
 + ผลงานที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน การกีฬาประเภทต่างๆ การตอบปัญหา และการประกวดของหน่วยงานต่างๆ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ส่วนนี้จะเป็นการบอกความสามารถของเราว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ใครที่ไม่เคยมีผลงงานด้านนี้เลยสักครั้ง นั่นอาจหมายถึง ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่ชอบทำกิจกรรม(ซึ่งอันนี้แสดงว่าไม่เห็นแก่ส่วนรวม) และอีกหลายอย่างที่จะทำให้คนมองเราว่า เป็นผู้ที่ไม่สมควรพิจารณาในการ รับเข้าเรียน หรือเข้าทำงานเพราะเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่เป็นเลย)

ข้อคิดในการทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
     ในการคัดเลือกชิ้นงานหรือผลงงานมาลงหรือใส่ในแฟ้มไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้น แต่ให้พิจารณาคัดเลือกงานที่เราคิดว่าดีที่สุดในแต่ละด้าน ด้านละ1-2 ชิ้นก็ได้ ถ้ามีผลงานหลายด้านมันก็จะเป็นการบอกว่าเรามีความสามารถหลายด้านนะ ถ้าใครไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด หรือกิจกรรมอะไรเลย เพราะไม่ชอบหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม มันก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร
     โรงเรียน หรือที่ทำงานหลายแห่ง เขาใช้แฟ้มสะสมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนหรือทำงาน เช่น โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ปรากฎว่ามีนักเรียน 2 คนที่คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยนสูสีกัน แต่รับได้เพียงคนเดียวสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือแฟ้มสะสมงานของนักเรียน เขาก็จะพิจารณาว่า ใครที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน ถนัดกว่ากัน เช่น เด็กหญิง ก อาจจะได้เกรดเฉลี่ย 3.6 แต่ไม่มีผลงานทางด้านการประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลย อีกคนเกรดเฉลี่ย 3.4 แต่มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดเรียงความวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับบ้างแต่มันก็เป็นการยืนยันความสามารถของเรามากกว่าการที่เราจะไปพูดให้เขาเชื่อหรือฟังเพราะไม่มีน้ำหนักเท่ากับหลักฐานที่ปรากฎ

จาก

http://sanookdee.th.gs

สนุกดี...ที่สนุกของวัยเรียน

ขอบคุณมากๆ นะคับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์