การทำโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ english teacher

 การทำโครงงานภาษาอังกฤษ

              โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

              โครงงานประเภทนี้  ผู้จัดทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจและรวบรวมข้อมูล  แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน 

               การสำรวจและรวบรวมข้อมูลอาจทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่รายวิชานั้นๆ  เช่น

               *  สำรวจคำศัพท์ในหนังสือเรียน

               *  สำรวจอาชีพ

               *  สำรวจชนิดของกีฬา

               ในการทำโครงงานประเภทสำรวจข้อมูล  ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง  นักเรียนเพียงแต่สำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนำเสนอ  ก็ถือว่าเป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้ว


               ขั้นตอนในการสอนวิชาโครงงาน

           1.  การเลือกเรื่องที่จะให้นักเรียนทำโครงงาน

                ครูควรสอนให้นักเรียนได้รับกระบวนการหาความรู้หรือที่เรียกว่า  ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  

                การเลือกหัวข้อโครงงานให้นักเรียนศึกษาง่ายที่สุด  คือ  ให้นักเรียนไปสำรวจรวบรวมข้อมูลจากเรื่องที่เราจะสอนนักเรียน  ครูต้องการให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใด  ก็ให้นักเรียนสำรวจและรวบรวมข้อมูลในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นการทำโครงงานที่ง่าย  นักเรียนก็ชอบทำ  โดยที่ครูอาจให้นักเรียนสำรวจจากสภาพใด  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเอกสารประกอบการสอน  และให้นักเรียนวิเคราะห์ผลที่ได้  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

                 หัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงานอาจตรงกันก็ได้  แต่ลักษณะเนื้องานจะแตกต่างกัน


           2.    ออกแบบการทำงาน

                  ครูอาจจะนำหัวเรื่องที่เขียนไว้ให้นักเรียนเลือกหัวเรื่องที่จะศึกษา  ( ให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่เราต้องการสอน  )   แล้วนำหัวเรื่องที่เราต้องการสอนมาวิเคราะห์  และควรจะมีแนววิเคราะห์ของผู้สอนเอง  แต่อาจจะใช้แบบวิเคราะห์ตรงๆ  ได้ดังนี้  คือ

                  1.  ชื่อเรื่อง

                  2.  ผู้ทำโครงงาน

                  3.  ปัญหาหรือเหตุจูงใจในการทำงาน

                  4.  ตัวแปร ( ถ้ามี )

                          ตัวแปรต้น.......

                          ตัวแปรตาม......

                          ตัวแปรควบคุม......

                  5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                  6.  แหล่งข้อมูลที่จะศึกษา

                  7.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษากี่วัน  และศึกษาช่วงเวลาใด  ( ครูต้องจัดตารางเวลาให้ดี  เพราะจะกระทบกับวิชาของอาจารย์ท่านอื่นๆ   )

                  8.  นักเรียนจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใดบ้าง  หาจากแหล่งใด


           3.    การลงมือทำโครงการ

                  มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าอย่างไร  ทำอย่างไร  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

         

           4.    การเขียนรายงาน

                  นักเรียนเขียนรายงานการทำโครงงานในรายงานการทำโครงงาน  อาจเขียนตามหัวข้อที่กำหนดหรือมีสิ่งอื่นที่ต้องการบอกให้ทราบ  ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้


           5.   การนำเสนอโครงงาน

                 การนำเสนอโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญ  เพราะสะท้อนการทำงานของนักเรียน  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ  การตอบข้อซักถาม  บุคลิกท่าทาง   ท่วงท่า  วาจา  ไหวพริบปฏิภาณ  นักเรียนควรได้รับการฝึกบุคลิกภาพในการนำเสนอให้สง่าผ่าเผย  ( smart  )  พร้อมทั้งฝึกนักเรียนผู้ฟังให้มีมารยาทในการฟังด้วย


           6.   การวัดผล  ประเมินผล

                 ประเมินผลการทำงาน  โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงาน  วัดผลตัวความรู้โดยการซักถาม  หรือวิธีการอื่นๆ ควรให้นักเรียนได้มีการประเมินตนเอง  ประเมินโดยเพื่อน  ครู  และผู้ปกครอง  หรือบุคคลอื่นๆที่มาเยี่ยมชม


           บทบาทของครูที่ปรึกษา

           1.  ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดหัวข้อเรื่องโครงงาน

           2.  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

           3.  ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

           4.  ให้กำลังใจในกรณีที่ล้มเหลว  ควรแก้ปัญหาต่อไป

           5.  ชี้แนะแหล่งข้อมูล  แหล่งความรู้  ผู้รู้  เอกสารต่างๆ  ในการศึกษาค้นคว้า

           6.  ประเมินผลงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  จัดเวทีให้แสดงความรู้  ความสามารถ


           การเสนอผลงานโครงงาน

           การให้นักเรียนผู้ทำโครงงานได้เสนอผลงาน  เป็นการเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  เชื่อมั่นในผลงาน  ตอบข้อซักถามของผู้สนใจได้  การเสนอผลงานมีหลายลักษณะ  คือ

           1.  บรรยายประกอบแผ่นใส /  สไลด์

           2.  บรรยายประกอบแผงโครงงาน

           3.  จัดนิทรรศการ


           การเขียนรายงานโครงการ

           การเขียนรายงานโครงงาน  เป็นการเสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอดจนงานเสร็จสมบูรณ์  หัวข้อในการเขียนโครงงานมีดังนี้

           1.  ชื่อโครงงาน

           2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน / โรงเรียน / พ.ศ.ที่จัดทำ

           3.  ชื่อครูที่ปรึกษา

           4.  บทคัดย่อ  ( บอกเค้าโครงอย่างย่อๆ  ประกอบด้วย  เรื่อง / วัตถุประสงค์ / วิธีการศึกษา / สรุปผล  )

           5.  กิตติกรรมประกาศ  ( แสดงความขอบคุณบุคคล  หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ  )

           6.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

           7.  วัตถุประสงค์ของของการศึกษาค้นคว้า

           8.  สมมุตฐานของการศึกษาค้นคว้า

           9.  วิธีการดำเนินการ

          10.  ผลการศึกษาค้นคว้า

          11.  สรุปผล

          12.  ประโยชน์  ข้อเสนอแนะ

          13.  เอกสารอ้างอิง


          การเขียนแผนการสอนกิจกรรมโครงงาน

          เนื่องจากโครงงาน  คือ  การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้น  การเขียนแผนการสอนประกอบการสอนก็ควรคำนึงถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้น  การเขียนแผนการสอนประกอบการสอนก็ควรคำนึงถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในแผนการสอนควรประกอบด้วย

          1.  วิเคราะห์หลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้ ( โครงงานตามสาระการเรียนรู้  )  เวลาและกิจกรรม

          2.  หากลวิธีการสอน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ยึดหลักผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  ตามหลักการของกิจกรรมโครงงาน

          3.  จัดหาสื่อการเรียนให้ตามความเหมาะสม  แนะแหล่งความรู้เป็นที่ปรึกษา

          4.  การวัดและประเมินผล  ควรประเมินในประเด็นของหลักการว่า  ข้อสอบคือ  การนำไปสู่ผลการศึกษา  หรือผลงานโครงงานนำมาซึ่งความรู้ใหม่  นักเรียนที่มีผลงานควรได้รับการประเมินตามสภาพจริงทุกคน

          5.  ในแผนการสอน  ไม่ควรจะเขียนรายละเอียดเป็นคาบ  แต่ควรจะเขียนรวมๆ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

               5.1   สาระสำคัญ  เป็นความคิดรวบยอด  หรือหลักการที่ต้องการให้นักเรียนได้รับรู้หลังจากการเรียน

               5.2   จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นการบอกให้ทราบว่าผู้สอนต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง

               5.3   เนื้อหา  ควรจะสรุปเรื่องที่ต้องการสอน

               5.4   กิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

               5.5   สื่อการเรียนการสอน  เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน

               5.6   การวัดผลประเมินผล  ควรวัดจากผลการค้นหาความรู้  และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน

               5.7   กิจกรรมเสนอแนะ  เป็นข้อเสนอแนะในการเขียนแผนการสอนต่อไป  หรืออาจเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  หรือกลวิธีการสอนอื่นประกอบการสอนโครงงาน


                  มีต่อนะคะ

ขอตัวอย่างโครงงาน เลยได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ 

 

Embarassed

ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้ด้วย thank

ขอตัวอย่างโครงานที่เด็กทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคร้า

 

ขอเป็นตัวอย่างมาเลยได้ไหม

เอาแบบว่า......

อังกฤษด้วย ไทยด้วย

ขอบคุณร่วงหน้านะคะ

ขอบคุณมากนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์