โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

ตัวอย่างบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อโครงงาน           สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว
ผู้จัดทำ                       1.  เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วจันทร์
2.  เด็กหญิงวรรณพร  นิ่มคำ
3.  เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา        ครูลัมภู  เขียวเหลือง
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง  สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว เนื่องจากโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดมีราคาแพงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของขุยมะพร้าว ต่อดินเหนียว ต่อน้ำ ในอัตราส่วน 3 : 2 : 10 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้ดอกไม้คงความสดอยู่ไ