โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                          บทที่ 3
                                                                                วิธีดำเนินการทดลอง
วัสดุ /อุปกรณ์
        1. บีกเกอร์ขนาด  1,000  CC
2.  น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำพ่อ)                                
3. น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำแม่)
4. ผ้าขาวบาง
5. เครื่องฉีดยา
6. กระบอกตวง     ขนาด 25 CC.
7. ยากำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
8. ถังน้ำ
9.    ผ้าปิดจมูก

วิธีหมักน้ำหมักชีวภาพ
น้ำพ่อ
1.ชั่งมะละกอสุก   กล้วยน้ำหว้าสุก     และฟักทองให้ได้อย่างละ  2  กิโลกรัม
2.หั่นส่วนผสมแต่ละอย่างให้เป็นชิ้น เล็กๆ
3. ชั่งกากน้ำตาล  6 กิโลกรัม  และตวงน้ำใส่ถังหมัก 60  ลิตร
4. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถังหมัก   เติมกากน้ำตาล  ใช้ไม้คนให้เข้ากัน    ปิดฝาถังหมักให้สนิท    หมักทิ้งไว้เป็นเวลา  3 เดือนช่วงเดือนแรกให้เปิดฝาคนทุก 7 วัน
น้ำแม่
1.ชั่งยอดผักบุ้ง   ใบจามจุรี   และหน่อกล้วย    ให้ได้อย่างละ   2 กิโลกรัม
2. หั่นยอดผักบุ้งและหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ
3. ชั่งกากน้ำตาล  6 กิโลกรัม  และตวงน้ำใส่ถังหมัก 60  ลิตร
4. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถังหมัก   เติมกากน้ำตาล  ใช้ไม้คนให้เข้ากัน    ปิดฝาถังหมักให้สนิท    หมักทิ้งไว้เป็นเวลา  3 เดือนช่วงเดือนแรกให้เปิดฝาคนทุก 7 วัน

วิธีการทดลอง
การทดลองตอนที่   1  การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ
1.  น้ำหมักชีวภาพ  (น้ำพ่อ)  กรองให้ได้  3  ลิตร นำไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร       สังเกตบันทึกผล
2.    น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำแม่)     กรองให้ได้   3  ลิตรนำไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่ 2ตารางเมตร
3.     น้ำหมักชีวภาพ  น้ำพ่อ1.5 ลิตร    น้ำแม่  1.5  ลิตรผสมกัน นำไปฉีดพ้น  หญ้ารวมพื้นที่  2         ตารางเมตร

การทดลองตอนที่ 2  ก ารเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพด้วยเกลือ
สูตรที่ 1  น้ำพ่อ  2ลิตร   ผสมเกลือ 50  กรัม
สูตรที่ 2  น้ำพ่อ  2 ลิตร  ผสมเกลือ 100 กรัม
สูตรที่ 3  น้ำพ่อ  2 ลิตร   ผสมเกลือ 200กรัม
นำน้ำยาฆ่าหญ้าแต่ละสูตรไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร สังเกตบันทึกผล

การทดลองตอนที่  3   การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพด้วยยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต
สูตรที่ 1  น้ำพ่อ  2  ลิตร  ผสมยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต 10cc.    2   ตารางเมตร
สูตรที่  2    น้ำพ่อ  5  ลิตร   ผสมยาฆ่าหญ้า   5  cc.  
สูตรที่  3   น้ำ 2 ลิตร  ผสมยาฆ่าหญ้า   10  cc. 
นำน้ำยาฆ่าหญ้าแต่ละสูตรไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร สังเกตบันทึกผล
* หมายเหตุ   สูตรที่  2   ผสมน้ำพ่อ  5  ลิตรแต่ตอนนำไปทดสอบฆ่าหญ้า    ตวงไปใช้แค่  2   ลิตร

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง