โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                          บทที่ 3
                                                                                วิธีดำเนินการทดลอง
วัสดุ /อุปกรณ์
        1. บีกเกอร์ขนาด  1,000  CC
2.  น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำพ่อ)                                
3. น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำแม่)
4. ผ้าขาวบาง
5. เครื่องฉีดยา
6. กระบอกตวง     ขนาด 25 CC.
7. ยากำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
8. ถังน้ำ
9.    ผ้าปิดจมูก

วิธีหมักน้ำหมักชีวภาพ
น้ำพ่อ
1.ชั่งมะละกอสุก   กล้วยน้ำหว้าสุก     และฟักทองให้ได้อย่างละ  2  กิโลกรัม
2.หั่นส่วนผสมแต่ละอย่างให้เป็นชิ้น เล็กๆ
3. ชั่งกากน้ำตาล  6 กิโลกรัม  และตวงน้ำใส่ถังหมัก 60  ลิตร
4. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถังหมัก   เติมกากน้ำตาล  ใช้ไ