ทุนมูลนิธิทิสโก้

          มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทุกปี เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1 ธันวาคม-31 มกราคม ทุกปี 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
          2.มีฐานะยากจน
          3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
          4.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
          5.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
          6.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
          การยื่นใบสมัคร
          นักเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6
          หลักฐานที่มูลนิธิพิจารณาให้ทุน
          ทุนใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอ หรือผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิอื่นมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน
          1.ให้กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้สมบูรณ์
          2.เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50)
          5.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
          6.สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
          ทุนต่อเนื่อง
          สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิในปีปัจจุบัน และประสงค์จะขอทุนต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องยื่นเรื่องการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทุก ๆ ปี โดยใช้แบบฟอร์มประเภทผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องและต้องปฏิบัติดังนี้
          1.กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างละเอียด
          2.ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่
          -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน
          -บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ
          -ใบเสร็จรับเงิน
          3.สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน
          เงื่อนไข
          1.ห้ามใช้ ATM
          2.ห้ามเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนำไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อ ๆ ไป
          3.ห้ามนำสมุดเงินฝากไปเก็บไว้เอง หรือฝากผู้ปกครอง
          4.ห้ามนำเงินของครอบครัวมาฝาก-ถอนร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
          5.ห้ามนำเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนเท่านั้น
          สนใจสอบถามได้ที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105540 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 400 คอลัมน์ทุนใหม่ล่าสุด www.elearneasy.com

เนื่องจากผมเคยได้ทุนเมื่อตอนปี 1 คับ แต่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอต่อเนื่องคับเพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร เพราะผมขอทุนเมื่อตอน ม.6 จากโรงเรียนเดิมแล้วมาได้ตอนปี 1คับ ทางมหาลัยเค้าก่อไม่ได้แจ้งข่าวให้เลย พอไปสอบถามอาจารย์ที่ รร.เดิมเขาบอกว่าลองถามมูลนิธิดู เผื่อเขาจะได้ให้โอกาส แต่เรื่องรายการค่าใช้จ่ายตอนปี 1 มันไม่มีแล้วคับพี่ช่วยอธิบายให้ด้วยนะคับ คือผมยังไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเลยคับ
คงต้องครอบเทอมนี้ไว้แน่ๆ ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วคับ ช่วยกรุณาติดด่อกลับด้วยนะคับด้วยนะคับ 0843738101หรือ noomcivil50@hotmail.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 438 คน กำลังออนไลน์