ศธ.วางแนวการรับนักเรียนปี 52

          นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ตามที่ สพฐ.เสนอ และได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ซึ่งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนแต่ละระดับและแต่ละประเภทในปีการศึกษา 2552  มีสาระเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2551 มีรายละเอียดดังนี้
          ชั้นก่อนประถมศึกษา ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          -โรงเรียนทั่วไป  ให้รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน กรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวน ให้ใช้วิธีการจับสลาก
          -โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  ให้ใช้สัดส่วน 50:50 แบ่งเป็น
          1)  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 50  ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้นำสัดส่วนที่เหลือไปพิจารณารับนักเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วิธีจับสลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายรองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
          2) การรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50 โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน หรือผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และประกาศให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย รวมทั้งให้มีการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับการดูแล แก้ไขปัญหาจากโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนดมาตรฐานที่เป็นธรรมสำหรับการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
          โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 5
          -โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)  ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้งชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
          -โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
          โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปรกติได้ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน
          โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปรกติได้ และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
          โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียนพิเศษ  ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนและการจัดห้องเรียนพิเศษ
          สำหรับวันในการเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 มีดังนี้ ชั้นก่อนประถม เปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2552 จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 8 กุมภาพันธ์ มอบตัววันที่ 15 กุมภาพนัธ์ ชั้น ป.1 ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดส่งเด็กเข้าเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รับสมัครวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15 กุมภาพันธ์ มอบตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์ ชั้น ม.1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนวันที่ 10 มีนาคม รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม กรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตและนอกเขต ให้สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม  ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 24 มีนาคม กรณีจับสลากนักเรียนในเขต ให้จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 29 มีนาคม และมอบตัววันที่ 4 เมษายน สำหรับโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-15 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัววันที่ 4 เมษายน สำหรับการเปิดรับรอบสอง รับสมัครวันที่ 5-6 เมษายน ประกาศผลวันที่ 9 เมษายน  รายงานตัววันที่ 10 เมษายน  นอกจากนั้นจะมีการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม
          สำหรับชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย กรณีนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม ให้การรับสมัครและประกาศผลตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 25 มีนาคม รายงานตัววันที่ 29 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน โรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับม.ปลาย รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 25 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน  ส่วนนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-15 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน 2552

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105548 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 400 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์