ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรง 978 คน

          ความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับสมัครตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 รับได้จำนวนทั้งสิ้น 978 คน โดยสถาบันแจ้งข้อกำหนดในการสมัครระบบโควตาว่าผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงประเภทเดียว และผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ และเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 หลักสูตร จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.มีความประพฤติเรียบร้อย
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          6.มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ทำการสอบคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2552 เว้นแต่จะสละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน


          คุณสมบัติด้านความรู้และคุณสมบัติเฉพาะทาง
          (1) ประเภทความสามารถทางวิชาการ
          คุณสมบัติด้านความรู้
          1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน สายวิทย์-คณิต ในกรณีที่นักเรียนเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คณิต
          3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปรกติ ประมาณ 15,000 บาท ตลอดการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่)
          4.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง, ภาพยนตร์) สาขาวิชามัลติมีเดียและสาขาวิชาอินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้ง ในชั้นปีที่ 3 ต้องไปเรียนที่ศาลายา จ.นครปฐม
          5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการสอบวิชาเฉพาะทาง (ผู้สมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร นาฏศิลป์สากล ดนตรีไทย ดนตรีสากล จิตรกรรม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 37 ห้องปฏิบัติการการแสดง 3737 และ 3747 อาคาร 45 ห้องปฏิบัติการทางดนตรี อาคาร 36 ห้องปฏิบัติการศิลปะ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง 
          (2) ประเภทความสามารถพิเศษ
          คุณสมบัติด้านความรู้
          1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรณีที่นักเรียนเลือกหลักสูตรดังต่อไปนี้ คือ หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์
          2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน สายวิทย์-คณิต ในกรณีที่นักเรียนเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จะต้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คณิต
          3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปรกติ ประมาณ 15,000 บาท ตลอดการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่)
          4.สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง, ภาพยนตร์) สาขาวิชามัลติมีเดียและสาขาวิชาอินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้ง ในชั้นปีที่ 3 ต้องไปเรียนที่ศาลายา จ.นครปฐม
          คุณสมบัติเฉพาะด้าน
          ด้านดนตรี
          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่องานดนตรี
          2.ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก ดังนี้
          -ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยได้
          -ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงสากลได้
          ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย-สากล และการละคร
          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาศิลปะการแสดง มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
          2.ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังไปนี้
          -มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน
          -มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค รำหรือระบำชุดต่าง ๆ
          -มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์สากล เช่น การเต้นพื้นเมืองตะวันตก บัลเลต์ (ที่สามารถเรียนต่อบัลเลต์ขั้นสูงได้) แจ๊สแดนซ์ โมเดิร์นแดนซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย
          -มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะทางด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการแสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่น ๆ ได้
          ความสามารถด้านศิลปะ
          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ
          2.ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะทางด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการออกแบบ
          ความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
          1.มีความสามารถทางการกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ยูโด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส เซปักตะกร้อ เทควันโด คาราเต้โด ลีลาศ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง
          คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
          1.เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ
          2.เคยเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
          3.เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือสโมสร
          4.เป็นนักกีฬาระดับโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับจังหวัด
          5.เป็นนักกีฬาชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ
          ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัดมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาและจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้
          หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ และเลือกสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร ดนตรี จิตรกรรม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ให้ตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง


          วิธีการสมัคร
          -รับสมัครคัดเลือกในระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2551 สามารถสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต http://www.ssru.ac.th หรือ http://quota.ssru.ac.th
          -สมัครออนไลน์ (ONLINE) ทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
          1.เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ 
http://www.sssru.ac.th หรือ http://quota.ssru.ac.th
          2.เลือกที่เมนู สมัครโควตา
          3.เลือกระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายเท่านั้น)
          4.เข้าสู่ web page การรับสมัคร ซึ่งจะแสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยเลือกคณะวิชาจากทางด้านซ้ายมือ ทางด้านขวาจะแสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร พร้อมจำนวนรับในคณะวิชานั้น ๆ ให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม รายละเอียดในหลักสูตรที่ต้องการสมัคร และศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตรนั้น ๆ
          5.ให้คลิกปุ่ม สมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
          6.ทำการคีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลใบสมัคร
          หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูลใบสมัครภายหลัง (ถ้าจำเป็น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 2551
          7.สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (เอกสารหมายเลข 3) หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์ การสมัครของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)
          หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่สามารถพิมพ์ฟอร์มต่าง ๆ ได้ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกหน้าฟอร์มใบสมัครเป็น Web Archive, Single File (*.mht) จากโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกจาก Menu

อยากเรียนค่ะ  สมัครไม่ทัน

 

 

อยากรู้ว่าปี55จะมีรึเปล่าคะ

ใจอยากเป้นครูที่สุดดดดด

ครูพันใหม่ปีนี้มีป่ะคร๊

 

อยากรู้คุณสมบัติการเข้าของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อยากรู้คุณสมบัติการเข้าของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.อยากทราบว่าปีการศึกษา 2553 จะรับสมัครเข้าศึกษาเมื่อไหร่คะ

2.แล้วคณะครุศาสตร์รับโควต้าหรือเปล่าคะ

3.คณะครุศาสตร์มีภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าคะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

แล้วปีการศึกษา 2553 ล่ะเปิดรับตรงตอนไหน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์