ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 


              ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เนื้อหาประกอบด้วยพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย รวมถึงผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้