ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2558

 

     ม.5

          5/1     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / านครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/2     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/3     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/4     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/5     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/6     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

          5/7     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

           5/8     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

           5/9     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6

 

           5/10   งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 

          

     ม. 6

          6/1     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/2     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/3     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/4     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/5     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/6     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/7     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/8     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/9     งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
          6/10   งานครั้งที่  1 / านครั้งที่  2 / งานครั้งที่  3 / งานครั้งที่  4 / งานครั้งที่  5 / งานครั้งที่  6
 
   

 

ผิดค่ะ

.

http://www.thaigoodview.com/node/201506

มณีวรรณ เหล่าน้อย เลขที่ 36 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/201502

น.ส.สุธาทิพย์ แสนทวีสุข ม.6/7 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/201000

 

นาย ลัทธพล ผ่องใส ม.6/2 เลขที่ 10

นางสาว ฐิติมา  เนียมรัตน์ ม.5/5 เลขที่27   http://www.thaigoodview.com/node/200028

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

มารยาทการใช้ห้องสมุด
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
 
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
              2. นักเรียนต้องนำรองเท้าใส่ถุงพลาสติก แล้วถือเข้าไปในห้องสมุด สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ
              3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
              4.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร หนังสือภาพให้เก็บชั้นหนังสือภาพ
              5.ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากร
 
ของห้องสมุดทุกชนิด
              6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              7. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
              8.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องดูหนัง  ฟังเพลง
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องดูหนัง  ฟังเพลง ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องดูหนัง ฟังเพลงต้องแต่งกายสุภาพ
              2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องดูหนัง
 
                  ฟังเพลง
              3.ช่วยกันรักษาความสะอาด  ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องดูหนัง 
 
                  ฟังเพลงทุกชนิด
              4. เมื่อดูหนัง  ฟังเพลงเสร็จให้เก็บเบาะรองนั่งเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              5. ไม่พูดคุยกันหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะชมรายการ
              6.  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
 
                  ห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

มารยาทการใช้ห้องสมุด
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
 
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
              2. นักเรียนต้องนำรองเท้าใส่ถุงพลาสติก แล้วถือเข้าไปในห้องสมุด สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ
              3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
              4.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร หนังสือภาพให้เก็บชั้นหนังสือภาพ
              5.ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากร
 
ของห้องสมุดทุกชนิด
              6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              7. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
              8.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องดูหนัง  ฟังเพลง
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องดูหนัง  ฟังเพลง ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องดูหนัง ฟังเพลงต้องแต่งกายสุภาพ
              2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องดูหนัง
 
                  ฟังเพลง
              3.ช่วยกันรักษาความสะอาด  ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องดูหนัง 
 
                  ฟังเพลงทุกชนิด
              4. เมื่อดูหนัง  ฟังเพลงเสร็จให้เก็บเบาะรองนั่งเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              5. ไม่พูดคุยกันหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะชมรายการ
              6.  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
 
                  ห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

มารยาทการใช้ห้องสมุด
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
 
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
              2. นักเรียนต้องนำรองเท้าใส่ถุงพลาสติก แล้วถือเข้าไปในห้องสมุด สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ
              3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
              4.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร หนังสือภาพให้เก็บชั้นหนังสือภาพ
              5.ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากร
 
ของห้องสมุดทุกชนิด
              6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              7. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
              8.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องดูหนัง  ฟังเพลง
 
              การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องดูหนัง  ฟังเพลง ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
 
              1.ผู้ใช้ห้องดูหนัง ฟังเพลงต้องแต่งกายสุภาพ
              2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องดูหนัง
 
                  ฟังเพลง
              3.ช่วยกันรักษาความสะอาด  ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องดูหนัง 
 
                  ฟังเพลงทุกชนิด
              4. เมื่อดูหนัง  ฟังเพลงเสร็จให้เก็บเบาะรองนั่งเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
              5. ไม่พูดคุยกันหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะชมรายการ
              6.  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
 
                  ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์