ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : ภาคเรียนที่ 2/2557


 


สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารัก


สำหรับการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ ครูได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ 2 ระดับชั้น 2 รายวิชา คือ


1. รายวิชาเคมีพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 จำนวน 2  ห้อง คื่อ 4/2 และ 4/3


    เรื่อง ปฏิกริยาเคมี


   1.การเกิดปฏิกิริยาเคมี


   2.พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี


   3.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


   4.ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


   5.ปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน


http://www.youtube.com/watch?v=zi0iRJcbOAE 


2. รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ระดับชั้น ม.5 จำนวน 9 ห้อง คือ 5/1-5/7 และ 5/11-5/12


    ผลการเรียนรู้


   1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

   2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ

   3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก ในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
      ที่หลากหลาย

  4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, social media online

  5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

งานที่ต้องทำในแต่ละวิชา มีดังนี้


ม.4/2 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.4/3 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/1 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/2 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/3 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/4 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/5 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/6 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/7 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/11 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5


ม.5/12 งานครั้งที่ 1|งานครั้งที่ 2|งานครั้งที่ 3|งานครั้งที่ 4|งานครั้งที่ 5

รูปภาพของ ssspoonsak

แจ้งให้ทราบครับ

              ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเป็น nbr ตามด้วยเลขประจำตัว เช่น nbr12345

              โดยเข้าไปแจ้งได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683 เพื่อที่ครูผู้สอนสะดวกในการตรวจให้คะแนน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ผู้ดูแลเว็บไทยกู๊ดวิว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์