ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ nbrnarumon

ชื่อโครงงาน   New Friends

ประเภทโครงงาน   สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน

ความเป็นมา

    จากการที่พวกเราขึ้นชั้นเรียนใหม่มีเพื่อนหลายคนยังไม่เคยรู้จักกัน จึงอยากรู้เรื่องราวของกันและกันมากยิ่งขึ้น ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูได้สอนการใช้ภาษาให้รู้จักทักทาย แนะนำตัวเอง การให้และขอข้อมูลรวมทั้งอธิบายบอกลักษณะของกันและกันได้ เราจึงอยากฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและคล่องแคล่วรวมทั้งอยากมีสมุดภาพไว้เป็นที่ระลึก จึงคิดทำโครงงานNew Friends ขึ้น

จุดมุ่งหมาย

    เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนทุกคนมาจัดทำสมุดภาพ New Friends

ชิ้นงานบั้นปลาย

1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวอย่างง่ายๆ

2. สมุดภาพ New Friends

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. อภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการทราบ และเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม

2. จัดทำแบบสัมภาษณ์และทดลองใช้กับเพื่อนในกลุ่ม

3. จับคู่แลกเปลี่ยนกันสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล

4. จับคู่กันตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและ ข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็น แล้วนำข้อมูลมาเรียงกันตามลำดับตัวอักษรหน้าชื่อของเพื่อนสมาชิกในชั้นเรียน

5. วางแผนจัดทำสมุดภาพ New Friends จาก ข้อมูลที่เรียงไว้ โดยให้แต่ละคนเตรียมภาพถ่ายของตนเองเพื่อประกอบข้อมูล ตกแต่งสมุดภาพให้สวยงาม

6. วางแผนการนำเสนอโครงงานต่อไป

สรุปผลการศึกษา

1. ได้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของเพื่อนสมาชิกในชั้น

2. ได้สมุดภาพที่เพื่อนนักเรียนช่วยกันจัดทำจำนวน 1 เล่ม

 

Title    New Friends

Project Categories  Production Project

Statement of the problem

    Knowing new friends in new class is always the problem of many students. They want to know more information of each other. So, the easy way how to get close to each other is to plan a new project of the classmates’ information and make a scrapbook for the class.

Objectives

    To collect the information for our friends’ profiles and make the class scrapbook.

Ended Outcomes

1. Easy interview form

2. Scrapbook “ New Friends”

Stages

1. Discuss what information we want. Decide how to collect the information : interview or written questionnaire.

2. Write the interview form and try out draft form on other students in the group.

3. Pairs exchange the interviews and write up the information.

4. Pairs check writing for language mistakes and error of facts. Put all information in alphabetical order.

5. Making plan how to put the information with photographs into scrapbook form. Decorate the scrapbook.

6. Making plan how to present the project work.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 119 คน กำลังออนไลน์