ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ nbrnarumon
ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ (Definition of English Project Work)

     Haines (1989) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา

     Fried-Booth (2002) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา

     โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain จิตพิสัย (Affective Domain) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง(Listening)  การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing)ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ (Phases of English Project Work)

     การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆดังนี้

1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Identification of a problem) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร(What)เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว้างเกินไป  ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร               

2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน (Purpose of  project work) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What) มีผลงานในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ(Language Skills) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์Bangkok post ของนักเรียน)

3. ขั้นวางแผน (Planning) ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนการนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster )ภาษาอังกฤษ  การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who )สัมภาษณ์ที่ไหน(Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร( How)

4. ขั้นดำเนินการ (Processes) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(Language Skills) การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง(Self-evaluation) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน (Peer-evaluation )และประเมินโดยครู (Teacher evaluation)  โครงงานของผู้เขียนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย  ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ

     การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว  ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆก็ได้  ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้

1. หัวข้อโครงงาน (Title)

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน (Author)

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor)

4. ที่มาของปัญหา (Statement of the problem)

5. จุดมุ่งหมายของโครงงาน (Objectives)

6. แผนดำเนินการ (Plan)

7. วิธีดำเนินการ (Process)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Result)

9. สรุป (Conclusion)

10. เอกสารอ้างอิง (Reference)

ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ (The advantages of doing English project work)

1. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน

2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing) ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(Integration)

3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative)

4. นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence)

5. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง  

โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

          - โครงงานประเภทค้นคว้ารวบรวมข้อมูล (Information and Research Projects)

          - โครงงานสำรวจ (Survey Projects)

          - โครงงานสิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน (Production Projects)

          - โครงงานแบบแสดงหรือจัดงาน (Performance and Organizational Projects)

          สำหรับโครงงานภาษานั้นจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาที่หลากหลาย มากกว่าเน้นให้นักเรียนใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง และเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะทางภาษาตามบริบทที่เป็นธรรมชาติ คือเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและมีความมั่นใจ ที่สำคัญคือโครงงานนั้นไม่ใช่กิจกรรมที่จะแทนการสอนของครูด้วย นอกจากนี้การกำหนดชิ้นงานบั้นปลาย จะเกิดจากงานหลากหลายที่นักเรียนช่วยกันทำระหว่างการทำโครงงาน ตัวอย่างเช่น สมุดภาพ บัตรเชิญ จดหมาย รายงานที่เขียนอย่างเป็นทางการ แบบรวบรวมสถิติตัวเลขและข้อมูล การแสดงนิทรรศการ หนังสือพิมพ์ การแสดงของนักเรียน หรือรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

          การจัดกิจกรรมนำสู่โครงงาน เช่น การถามหรือพูดสั้นๆ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การเขียนแบบสอบถาม การพิสูจน์อักษร แก้ไขงานเขียน การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิหรือตาราง รวมทั้งการเขียนการ์ด และจดหมาย เป็นต้น กิจกรรมนำสู่โครงงานนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานในการทำโครงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสรุปข้อตกลงร่วมกัน การแบ่งงาน และการอภิปรายเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงงาน ครูสังเกตระหว่างการกำกับการดูแลว่าเด็กเรียนรู้อะไร ข้อผิดพลาดทางภาษาที่ควรซ่อมเสริม ลักษณะการทำงานคู่หรือกลุ่มทำได้ดีหรือไม่ มีการทำบันทึกความก้าวหน้าในแต่ละครั้งหรือแต่ละชั่วโมงที่ทำโครงงาน และประเมินภาพรวมของโครงงานรวมทั้งประโยชน์ในการทำโครงงาน

          ในการคิดโครงงานภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนและครูควรเริ่มต้นจากหัวข้อง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เป็นเรื่องที่อยากรู้และใกล้ตัวและมีความเป็นไปได้ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล โดยคิดหัวข้อคร่าวๆพร้อมกำหนดเวลาให้มีความยืดหยุ่น ดังกระบวนการง่ายๆต่อไปนี้

แหล่งที่มา :

1. https://www.gotoknow.org/posts/16301

2. เบญญาภา โสภณ. คิดโครงงานภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ. 2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์