เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร ชายอีด

ชื่อเรื่องวิจัย  :  รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม )

ชื่อผู้วิจัย      :  นางสุภาพร  ชายอีด

ปีที่วิจัย        :  2556

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟังของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้การทดสอบค่าที   ( t – test )  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

      กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ เด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง  และ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  โดยมีผลการศึกษาดังนี้

      1. การหาประสิทธิภาพหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.97  / 85.66     สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ 80/80   

      2. การศึกษาพฤติกรรมการฟังของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  2 โดยใช้การทดสอบค่าที  ( t – test )  ผลการทดลองใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  2  ทั้ง 5  เรื่องคะแนนพฤติกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีคุณภาพสามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนมีทักษะการฟังดีขึ้นทุกเรื่อง  

      3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2  พบว่านักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2   มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  ต้องการให้ครูจัดทำอีก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.94  อยู่ในระดับมากที่สุด  เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.89  อยู่ในระดับมากที่สุด เข้าใจเนื้อเรื่อง  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.89  อยู่ในระดับมากที่สุด รูปภาพสวยน่าสนใจ  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 5.0  อยู่ในระดับมากที่สุด ขนาดรูปเล่ม กะทัดรัดสวยงามระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  5.0  อยู่ในระดับมากที่สุด   ระดับความคิดเห็นรวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ  0.17 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์