รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชื

รูปภาพของ Andy2521

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                   เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        

ชื่อผู้รายงาน         นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล

หน่วยงาน            โรงเรียนโนนคูณวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ปีที่ทำการศึกษา     2556

 

บทคัดย่อ

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิผลที่ร้อยละ 60 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง 5 ได้แก่ โรงเรียนโนนคูณวิทยา

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา และโรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดม ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 95 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1 ห้องเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ์

3) แบบวัดความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) เวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 12 ชั่วโมง

        ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า

           1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/86.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

           2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ 0.7162 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak