ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.4

ชื่องานวิจัย                           รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย                           นางวนิดา สุขเกิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้          การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีการศึกษา                           2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ  และ 3)  เพื่อเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2554 - 2557 จำนวน 97 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2554 - 2557 จำนวน 71 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1.  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพสูงกว่าก่อนเรียน

3.  ความสนใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพสูงกว่าก่อนเรียน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์