เกษตรฯ คัดเรียนประกาศฯ-ป.โท-เอก

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ปีการศึกษา 2552 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษเศรษฐกิจ) แผน ก แบบ ก 2 จำนวนที่จะรับ ภาคต้น 10 คน ภาคปลาย 10 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
          หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โทร.0-2942-8010-9, 0-3428-1105 ต่อ 7645 โทรสาร  0-3428-1057 หรือ E-mail:
faasthp@ku.ac.th


          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคปรกติ หลักสูตรที่เปิดรับมีดังนี้
         
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
          วิทยาเขตบางเขน
          -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง
         
ระดับปริญญาโท
          วิทยาเขตบางเขน
          -โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
          -คณะเกษตร  สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาพืชไร่
          -คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
          -คณะประมง  สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
          -คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สาขาวิชาวรรณคดีไทย
          -คณะวนศาสตร์  สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน  สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
          -คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชามาตรวิทยา  สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
          -คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชานันทนาการ  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
          -คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
          -คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนาสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
          -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรีระวิทยาทางสัตว์ สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
          -คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
          -วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          สนใจติดต่อที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2942-8413 หรือ
www.edu.ku.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105594 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.011(400) www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์