โครงการเพชรตะวันออก-แพทย์ ม.บูรพา

          มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 786 คน จำหน่ายระเบียบการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม  2552 ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
         
คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา มารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันสมัคร
          2.มีผลการเรียนดี โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
          3.มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน)
ตั้งแต่ 95 ขึ้นไป
          4.มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         
คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร
          คณะพยาบาลศาสตร์
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพื่อประโยชน์ในการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่ต้องฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
          3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
          4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
          4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม
          4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
          4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
          4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ความผิดปรกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          6.1 สายตาต่ำกว่า 6/12 ทั้ง 2 ข้าง
          6.2 สายตาข้างใดข้างหนึ่งต่ำกว่า 6/24
          6.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          7.หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปรกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          8.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          เงื่อนไข นักเรียนที่เข้าโครงการจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยต้องไม่ขัดกับการเป็นผู้นำหรือแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         
สาขาวิชาภาษาไทย
          -มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ตลอด 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          เงื่อนไขและข้อผูกพัน  นิสิตในโครงการเพชรตะวันออกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
          ผู้สมัครในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และสาขาวิชาการเงิน
         
สาขาวิชาการบัญชี
          -เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
         
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
          -เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ
แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชารัฐศาสตร์
          -มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หากได้รับรางวัลในโครงการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าวข้างต้น ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
          คณะวิทยาศาสตร์
          กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และผู้สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 13 สาขาวิชา ดังนี้ 
          1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          2.สาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
          3.สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          4.สาขาวิชาชีวเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
          5.สาขาวิชาชีววิทยา
          6.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
          7.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
          8.สาขาวิชาฟิสิกส์
          9.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
          10.สาขาวิชาวาริชศาสตร์
          11.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรเป็นผู้ที่ไม่แพ้น้ำยารักษาสภาพ และสามารถศึกษากับศพมนุษย์ได้
          13.สาขาวิชาสถิติ
         
คณะวิศวกรรมศาสตร์
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาได้ ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก
5 สาขาวิชา ดังนี้
          1.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
          2.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          3.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          -ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้ ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง
(อนึ่ง ผู้ที่ตาบอดสีอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) และไม่ปรากฏอาการของโรค ดังต่อไปนี้
          -โรคเรื้อน
          -วัณโรคในระยะอันตราย
          -โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          -กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)
          -โรคพิษสุราเรื้อรัง
          -โรคจิตต่าง ๆ
          -โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ
         
คณะสาธารณสุขศาสตร์
          1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
          2.ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
          -ตาบอดสี (เฉพาะสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
          -โรคเรื้อน
          -โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          -โรคพิษสุราเรื้อรัง
          -โรคจิตต่าง ๆ
          -โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ
          -กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)
          3.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
          -สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน
ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อสืบค้นปัญหาและอันตราย ตลอดจนประเมินแก้ไข ควบคุมปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
          -สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วท.บ.
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน นิเทศ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน การประเมินผลงาน การวิจัย และพัฒนางานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
          -สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วท.บ.
(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพ กระบวนการปลูกฝัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวางแผนและดำเนินการสุขศึกษา
การประเมินผลงาน การวิจัยพัฒนางานด้านสุขศึกษา และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
          คณะศิลปกรรมศาสตร์
          1.มีผลงานทางศิลปกรรม ดนตรี หรือการแสดง ที่ได้รับรางวัลหรือยกย่องจากสถาบัน
หรือจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
          2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพทางศิลปกรรมศาสตร์
          คณะศึกษาศาสตร์
          -ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์
          กลุ่มวิชาการสอนทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี สาขาวิชาการสอนชีววิทยา สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          กลุ่มวิชาการสอนทางศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          กลุ่มวิชาการสอนทางภาษาต่างประเทศ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
          สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
          -ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน นิสิตจะต้องศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี โดยในปีที่ 3 จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 2 ปี และเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อฝึกสอนเป็นเวลา 1 ปี
         
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
          -ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนศิลปะ จะต้องมีพื้นฐานการวาดเส้น
และการจัดองค์ประกอบศิลป์
         
สาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต
          -ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต จะต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติ เครื่องดนตรีไทย หรือการขับร้องเพลงไทยเดิม
          แนวทางการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอน
          1.ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอน (หลักสูตร 5 ปี) จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคคล หรืองานด้านการศึกษา
ธรรมชาติของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
          คณะลอจิสติกส์
          ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
          2.สายตาปรกติและตาไม่บอดสี
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ
ไวรัสตับอักเสบ โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อน ฯลฯ
          4.สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องผ่านการทดสอบ ดังนี้
           (1) ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร (ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาด้วย)
           (2) วิ่ง 1,000 เมตร (ในระยะเวลาที่กำหนด)
           (3) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะลอจิสติกส์กำหนด ดังนี้
          -ดันพื้น 50 ครั้ง
          -ยกน้ำหนัก 15 ครั้ง
          -ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง
          -มือไต่ราว 1 เที่ยว (ราวคู่ 3 ระดับ ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย)
          ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          หมายเหตุ  สำหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้นก็เพราะว่า
ในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องมีการฝึกภาคทะเล และฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเล ในการฝึกนั้น
มหาวิทยาลัยยังไม่มีเรือเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยต้องอาศัยเรือของราชการอื่น ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะรับเพศหญิงเข้ารับการฝึก ส่วนการฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเลนั้น จะใช้เวลา 1 ปี และต้องฝึกกับเรือพาณิชย์ของเอกชน ซึ่งเรือสินค้าของภาคเอกชนจะมีผู้ปฏิบัติงานบนเรือเป็นเพศชายล้วน ซึ่งในลักษณะนี้คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก ที่จะหาแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตหญิง และหากไม่สามารถหาแหล่งฝึกได้ นิสิตหญิงก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
          ส่วนในกรณีความสูงนั้นก็เช่นกัน เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่งที่สูง ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น ต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างและไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา 1 ปี ตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
          1.มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
          2.มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
          3.สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกายโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์
          สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา
          1.มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
          2.มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
          3.เป็นผู้มีบุคลิกและสนใจในการเป็นผู้นำทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
ในชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ
          สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
          1.มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
          2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่าง ๆ
          3.เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนทางการกีฬา
          คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
          ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องกำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.โรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ความผิดปรกติในการเห็นภาพ หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)
จากความผิดปรกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          7.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
         
วิทยาลัยนานาชาติ
          ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
          1.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          2.สาขาวิชาการจัดการ
          3.สาขาวิชาการตลาด
          4.สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
          5.สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
          สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
          1.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการเงิน
          -เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (แยกเรียนตามสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2) กลุ่มวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โดยเน้นศาสตร์และศิลป์ในการจัดการ
ธุรกิจยุคใหม่ (แต่ละสาขาวิชา) มุ่งเน้นวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ทันเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
          2.สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
          -เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการสร้างระบบสารสนเทศรองรับงานด้านต่าง ๆ ได้
          3.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ทล.บ.)
          -เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจ และเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
          4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) (วท.บ.)
          -เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพืช อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืช
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  เป็นต้น
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
          ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          คณะอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
          - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
         
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          -ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
          -มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หากได้รับรางวัลในโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าวข้างต้น ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
         
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          -ใบสมัครโครงการเพชรตะวันออก ปีการศึกษา 2552
          -รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ เป็นภาพสีหรือขาวดำและถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
          -ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(ปพ.1:4) ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ภาคต้น (5 ภาคเรียน)
          -สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          -สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          -สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
          -สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศไทย
ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)


          การส่งใบสมัคร
          1.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 12 จังหวัดดังกล่าว ให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร
พร้อมหลักฐานของนักเรียนในสังกัดและจัดส่งมายัง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2552
          2.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนอกเขต 12 จังหวัดดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จัดส่งมายัง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2552
          หมายเหตุ  เอกสารทุกอย่างให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร.0-3839-0520, 0-3810-2710 โทรสาร 0-3874-5794


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.011(400) www.elearneasy.com


       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์