ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

          ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          1.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรปรกติ 5 ปี) (ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ) 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
          -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
          -เป็นชาย สัญชาติไทย ผ่านการฝึกวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดนไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 3
          -มีอายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปรกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
          -เป็นผู้มีความประพฤติดี
          -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
          -ต้องเป็นผู้มีสายตาปรกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแท็คเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)


          2.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ 3 ปี) (เฉพาะฝ่ายช่างกลเรือ) 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างกลเกษตร ช่างจักรกลเรือ และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
          -เป็นชาย สัญชาติไทย
          -มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปรกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
          -เป็นผู้มีความประพฤติดี
          -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
          -ต้องเป็นผู้มีสายตาปรกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแท็คเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)

          3.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรเร่งรัด 2 ปีครึ่ง) (เฉพาะฝ่ายเดินเรือ) 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
          -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
          -เป็นชาย สัญชาติไทย
          -มีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปรกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
          -เป็นผู้มีความประพฤติดี
          -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
          -ต้องเป็นผู้มีสายตาปรกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแท็คเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)


          4.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2 ปีครึ่ง) (ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ) 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
          -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
          -เป็นชาย สัญชาติไทย
          -มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปรกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
          -เป็นผู้มีความประพฤติดี
          -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
          -ต้องเป็นผู้มีสายตาปรกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแท็คเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)

          กำหนดการรับสมัคร
          1.กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2552
          2.ยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซ.เทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2756-4971-80 ต่อ 127, 128, 131

          ข้อควรทราบ
          1.รายละเอียดในทุกหลักสูตร ให้ตรวจสอบอีกครั้งจากประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและ
พาณิชย์นาวี หรือประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี แล้วแต่กรณี
          2.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกหลักสูตร 500 บาท
          3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถสมัครได้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรกติ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2.5 ปี
          4.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะไม่เปิดหลักสูตรเร่งรัด 2 ปีครึ่ง ให้ผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สมัครเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2.5 ปี ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะขยายอายุผู้สมัครไม่เกิน 30 ปี
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60405598 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.011(400) www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์