การเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective)

วิธีเติม er และ est ท้ายคำคุณศัพท์

    ในกฏเกณฑ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะนำไปใช้กับคำคุณศัพท์อีกพวกหนึ่ง ซึ่งเมื่อทำเป็นขั้นกว่า จะเติม er และ เมื่อเป็นขั้นสูงสุดจะเติม est แทนดังนี้

1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว (One-Syllable Adjectives) ถ้าลงท้ายด้วยตัวสะกด 2 ตัว หรือแม้แต่ลงท้ายด้วยตัวสะกดเดียวแต่มีสระอยู่ 2 ตัว ต้องเติม er ในขั้นกว่า และ เติม est ในขั้นสูงสุด เช่น 

 ขั้นปกติ  ขั้นกว่า  ขั้นสูงสุด
 small (เล็ก)  smaller  smallest
 tall (สูง)  taller  tallest
 sweet (หวาน)  sweeter  sweetest
 deep(ลึก)  deeper  deepest
 long (ยาว)  longer  longest
 short (สั้น)  shorter shortest
 etc.

2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว ถ้าสระตัวเดียวและสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มเตัวสะกดเข้ามาอีกตัวหนึ่งก่อน จึงเต