ใบงานที่ 3 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 3


   เรื่อง  อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                  

ชื่อ                                                       ชั้น                                                          เลขที่                


                   คำชี้แจง


ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วาดหรือนำภาพมาติดลงใน    แล้วตอบคำถาม


(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน) (5 คะแนน)


                    


 


สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแทรกรูปภาพ และเนื้อหาข้อมูลให้ครบถ้วน


บอกแหล่งข้อมูลด้วย http:\\www.............................? 


 


       ส่งงานทาง บล็อก   หรือ บันทึกลง Flashdrive


ตัวอย่าง


ฮับ (HUB) 


   
     เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ในระบบ หากเป็นระบบเครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฮับสามารถใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง  แต่หากเป็นระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่องจำเป็นต้องมีฮับเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ากับความเร็ว ของการ์ด เช่น  การ์ดมีความเร็ว  100 Mbps ก็ควรเลือกใช้ฮับที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮับที่มีจำนวนพอร์ตสำหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่องใช้ในระบบ  หากจำนวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้  แนะนำว่าควรเลือกซื้อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้  เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต


 


 

เด็กหญิง โชติกา ตั้งธนกรกิจ ม.2/4 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/202224

http://www.thaigoodview.com/node/200256/edit?destination=mycontent


ด.ช. ภูมิภัทร รอดพิพัฒน์ เลขที่ 12 ม.2/7

http://www.thaigoodview.com/node/199646

ด.ญ. โปรดปราน  หมั่นดี เลขที่ 50 ม.2/7

hub


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Hub ฮับ คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ Hub มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุก ๆ พอร์ตที่เหลือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Hub จะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย ฉะนั้นยิ่งมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับ Hub มากเท่าใด ยิ่งทำให้แบนด์วิธต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องลดลง ในท้องตลาดปัจจุบันมีHub หลายชนิดจากหลายบริษัท ข้อแตกต่างระหว่าง Hub เหล่านี้ก็เป็นจำพวกพอร์ต สายสัญญาณที่ใช้ ประเภทของเครือข่าย และอัตราข้อมูลที่ Hub รองรับได้


  


 


 


 


http://itisnetwork.blogspot.com/2012/07/2-nic-network-interface-card-nic.html


 


พาทิศ    อิ่มสุดจิตร์   ม2/2   เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/200355

ด.ช.ภูมินทร์  จิตตานุรักษ์  ม.2/2  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/199924


ด.ญ.สุชานันท์   ทองนาคะ  เลขที่27  ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/200488

ด.ญ.ทัศนภรณ์  ปานช้าง  ม.2/2  เลขที่ 17

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/183583 ด.ญ. ญาดารัตน์ วงลาจา ชั้น2/10 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/183581 ด.ญ.พัชริดา ศรีละออ ม.2/10 เลขที่40

ด.ญ ทิฆัมพร ขวัญวัชรพันธ์ ม.2/10 เลขที่ 38


 

http://www.thaigoodview.com/node/183580 ปริญญา อุเทศ ม2 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/183579 สุทธิชัย เลขที่ 2 ม.2/10

รูปภาพของ iampai

http://www.thaigoodview.com/node/183577 ชาคร ปัทมะ ม.2/10 เลขที่ 9

ด.ญ.อนุตรา  ช่างย้อม ชั้น ม.2/10  เลขที่ 48

http://www.thaigoodview.com/node/183565


ด.ญ.วราคณา วงเมษ ชั้น ม2/10 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/183575


ศิรินทิพย์ แก่นนอก ม.2/10 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/183574


ด.ญ วศินี บุษราคัมกุล ม.2/10 เลขที่43

http://www.thaigoodview.com/node/183569 ด.ญ.นันทณัฐ จันดา เลขที่ 39 ม.2/10

http://www.thaigoodview.com/node/183571


ด.ญ.สุธาลินีิ เทอดธนกิตติทัต ม.2/10 เลขที่46


 

 


http://www.thaigoodview.com/node/183566 ธนวัฒน์ เจริญพร  ชั้น2/10 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/183569 ด.ญ.นันทณัฐ จันดา เลขที่ 39 ม.2/10

http://www.thaigoodview.com/node/183568 ด.ช.บัณฑิต จะเตม.2/10 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/183567


 


ด.ช อนุชาต ไรวงษ์  ชั้น 2/10 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/183563


 


ด.ช. ณัฐวัีฒน์ พุ่มทิพย์  ชั้น 2/10 เล่นที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/183560 


ด.ช.สุทธิภัทร แสงปาน

http://www.thaigoodview.com/node/183559 ด.ช.ภาณุวิชญ์ เขียวขำ ครัช ม2/10 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/183558 ด.ช.ธราเทพ  จิตรากร ม.2/10 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/183557


 


ด.ช. กานต์  สุคันธชาติ  ชั้น ม . 2/10 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/183556 ด.ช. ธัญพงศ์ ธงอุตส่าห์ ม. 2/10 เลขที่ 17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์