ประเพณีท้องถิ่นล้านนา

รูปภาพของ surapong2520

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


คำอธิบาย ::

รูปแบบการใช้งานสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

       1. รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อธิบายเนื้อหาแบบสรุป สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ รูปภาพที่ใช้เป็นสื่อ คำอธิบาย แบบทดสอบต่าง ๆ

       2. รูปแบบเนื้อหารายละเอียด  เป็นเนื้อหาทั้งหมดของสื่อที่มีข้อมูลอย่างละเอียด ประกอบด้วยข้อความที่ครอบคุมความรู้ทั้งหมดของบทเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อแบบเรียงลำดับเนื้อหาตั้งแต่แรกจนจบ เนื้อหาในสื่อสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้อ้างอิงได้

 รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน::

 

 

 

:: รูปแบบเนื้อหารายละเอียด

 ความหมายของประเพณี

    ประเพณี หมายรวมถึงความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาในอดีต ลักษณะสำคัญของประเพณี คือเป็นสิ่งที่เชื่อถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างความคิดหรือการกระทำที่ได้สืบต่อกันมาและมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน
ความสำคัญของประเพณี

        1.  ประเพณีเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่สังคมกำหนดขึ้นใช้ร่วมกันในหมู่สมาชิกประเพณี จึงเป็นเครื่องหมายบอกความเป็นพวกเดียวกันของพวกที่ยึดถือในประเพณีเดียวกัน
2.  ประเพณีจัดว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติหรือเป็นเอกลักษณ์ของสังคม แสดงว่า สังคมนั้นมีความเจริญมาตั้งแต่อดีตหรือมีลักษณะเฉพาะของตนมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการมีประเพณี เป็นของตนเองจึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
3.  ประเพณีมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
4.  ประเพณีเป็นสิ่งเชื่อมโยงให้คนในสังคมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5.  ประเพณีเป็นรากฐานของกฎหมายของประเทศ

       ประเพณีท้องถิ่นล้านนา ประถอบด้วยประเพณีที่สำคัญต่าง ๆ ในแง่ของปรัชญา ความเชื่อ อุดมคติ ของชาวล้านนา ที่เป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณ สืบทอดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญ แบ่งเป็น 9 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ประเพณีสืบชะตา 

       2. ประเพณีสงกรานต์

       3. ประเพณีแห่ครัวทาน   

       4. ประเพเณีบายศรีสู่ขวัญ

       5. ปรเพณีแห่แค่หลวง     

       6. ปรเพณีแห่ช้างเผือก 

       7. ประพณีตี๋หลักฝาย 

       8. ประเพณีขึ้นท้าวทั้งสี่ 

       9. ประเพณีตานก๋วยสลาก 

::ดูหน้าต่อไป>>

สร้างโดย: 
นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์