ม.ราชภัฎสวนสุนันทา รับโควตา-รับตรง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบโควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 978 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 
         
คุณสมบัติทั่วไป
          1. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4. มีความประพฤติเรียบร้อย
          5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          6. มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ทำการสอบคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2552 เว้นแต่จะสละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน
          คุณสมบัติด้านความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ประเภทความสามารถทางวิชาการ
         
คุณสมบัติด้านความรู้
          1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรณีที่นักเรียนเลือกหลักสูตร ดังต่อไปนี้ คือหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะด้าน หน้า 8
          2. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรก ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน สายวิทย์ – คณิต ในกรณีที่นักเรียนเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิชาภุมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จะต้องเรียนแผนการเรียน สายวิทย์ –คณิต หรือ ศิลป์- คณิต

        3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ประมาณ 15,000 บาท ตลอดการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่)
          4. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง, ภาพยนตร์) สาขาวิชามัลติมีเดียและสาขาวิชาอินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้ง ในชั้นปีที่ 3 ต้องไปเรียนที่ ศาลายา จ.นครปฐม
          5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการสอบวิชาเฉพาะทาง (ผู้สมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร นาฏศิลป์สากล ดนตรีไทย ดนตรีสากล จิตรกรรม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 37 ห้องปฏิบัติการการแสดง 3737 และ 3747 อาคาร 45 ห้องปฏิบัติการทางดนตรี อาคาร 36 ห้องปฏิบัติการศิลปะ ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง ดังนี้
          
วิธีการสมัคร
          -สมัครออนไลน์ (ONLINE) ทางอินเตอร์เน็ต
          
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1 )ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนติดบนใบสมัครที่พิมพ์แล้ว
          3.หนังสือรับรองผู้สมัคร(ให้ใช้ตามแบบหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม ดังนี้
          3.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง
          3.2  ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางความรู้ที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้
          3.3คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษาอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองสำเนา ( ใบ รบ.5 ภาคการศึกษา )
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรประจำตัวประชาชน
          6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          7.แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินฝากธนาคารที่ชำระเงินแล้ว (เอกสารหมายเลข 3) ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “สำหรับนักศึกษาฯ” ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง) ในการสอบสัมภาษณ์
          8.เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรหรือโควตากำหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรฯลฯ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทางด้วย (ถ้ามี)
          9.ค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ พร้อมค่าธรรมเนียม 15 บาท เข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “รับสมัครตรง” เลขที่บัญชี 158 – 3- 00001 - 2 โดยใช้แบบฟอร์มตามแบบ(เอกสารหมายเลข 3 ) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซท์
www.ssru.ac.th หรือ http://quota.ssru.ac.th และนำหลักฐานการชำระเงินส่วนของนักศึกษา ที่ธนาคารลงนามรับเงินเรียบร้อย (ฉบับจริง) นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
           ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2243-2246 ต่อ 229 กองบริการการศึกษา โทร 0-2243-2246 ต่อ 416 โทรสาร 0-2241-5930 ในวันเวลาราชการ หรือ E-mail
Academic@ssru.ac.th


          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเป็นการขยายโอกาสในการรับนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากการสอบคัดเลือกรับสมัครตรง ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ จำนวน 10 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 ธันวาคม 2551
        
   คุณสมบัติทั่วไป
          1. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          2. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าปี 1- ปี 2 ภาคแรก รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
          4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          6. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          7. สัญชาติไทย และจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
           วิธีการสมัคร
          -สมัครออนไลน์ (ONLINE) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
          -เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่
http://www.ssru.ac.th หรือ http://quota.ssru.ac.th
          -เลือกที่เมนู สมัครโควตา
          -เลือกระดับการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า)
          -เข้าสู่ web page การรับสมัคร ซึ่งจะแสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยเลือกคณะวิชาจากทางด้านซ้ายมือ ทางด้านขวาจะแสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร พร้อมจำนวนรับ ในคณะวิชานั้น ๆ ให้ผู้สมัคร คลิกปุ่ม รายละเอียด ในหลักสูตรที่ต้องการสมัคร และศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตรนั้น ๆ
          -คลิกปุ่ม สมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
          -คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลใบสมัคร
          หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูลใบสมัครภายหลัง (ถ้าจำเป็น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 2551
          -ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (เอกสารหมายเลข 3 ) หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัครของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)
          -หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) นำเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการเซ็นรับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์การสอบคัดเลือก
          -แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินนำฝากค่าสมัครสอบ (เอกสารหมายเลข 3) ให้ผู้สมัครนำไปชำระเงิน ค่าสมัครล่วงหน้าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
          -ชำระเงินค่าสมัครตามใบแจ้งหนี้ ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ รับสมัครตรง ”เลขที่บัญชี 158-300002-0 จำนวน 200 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2243-2246 ต่อ 229 ,กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2243-2246 ต่อ 186, 416 โทรสาร 0-241-5930 E-mail.
Academic@ssru.ac.th ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 0-2243-2246 ต่อ 263


           ด้านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทรับตรง ประจำ ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 
           หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
           -หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
           1.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
           2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
           -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)Bachelor of Arts (B.A.)
           1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        
   จำนวนรับเข้าศึกษา
           หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
           - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 30 คน
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
      
     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ
           2.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาในต่างประเทศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
           3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
           4.เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
           5.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
           6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
           การรับสมัคร
           กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยวิธี
           -สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
           -สมัครผ่านทาง
www.ssruic.com
           หลักฐานการสมัคร
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
           3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) จำนวน 1 ใบ
           4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
           5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท
           สนใจสมัครได้ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือทาง
www.ssruic.com 
       
    (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105600 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 401 www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 349 คน กำลังออนไลน์