กรมยุทธศึกษาทหารบก รับนักเรียนนายสิบ

          กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบหลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบกหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  หลักสูตรการศึกษาและเหล่าทหารที่ต้องการรับ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 13 เหล่า
          -เหล่าทหารราบ
          -เหล่าทหารช่าง
          -เหล่าทหารสรรพาวุธ
          -เหล่าทหารสารวัตร
          -เหล่าทหารการข่าว
          -เหล่าทหารม้า
          -เหล่าทหารสื่อสาร
          -เหล่าทหารพลาธิการ
          -เหล่าทหารแพทย์
          –เหล่าทหารปีนใหญ่
          -เหล่าทหารขนส่ง
          -เหล่าทหารการเงิน
          -เหล่าทหารการสัตว์
          ประเภทบุคคลที่รับสมัคร
          1.บุคคลพลเรือน
          2.ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)
          3.พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ในสังกัดกองทัพบก
          4.อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
          2.บุคคลพลเรือน อายุ 17-22 ปี (ผู้ทีเกิดระหว่างพ.ศ.2530-2535) ไม่รับสมัครผู้ที่อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ.ศ.2531) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร
          3.ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2528)
        
  หลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
          เป็นหลักสูตรพิเศษ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กประเภทบุคคลที่รับสมัคร 
          1.ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพบก
          2.ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองทัพบก (ไม่รับสมัครผู้ที่เป็นกองหนุนจากการเรียนรด.)
          3.พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ในส่วนของกองทัพบก
          4.อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
          2.ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก ต้องมีเวลาอยู่ในกองประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการในเมษายน 2552 มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2528)
          3.ทหารกองหนุน ต้องเคยเป็นทหารกองประจำการมรสังกัดกองทัพบกมาแล้ว รวมทั้งพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ของกองทัพบก และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2528)
         
คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
          2.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          3.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
          4.ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
          5.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความปิดอันได้กระทำโดยประมาท
          6.ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
          7.ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 2 หลักสูตร สามารถเลือกและจัดลำดับหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการศึกษาได้ทั้ง 2 หลักสูตร
         
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
          1.บุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา กองอำนวยการรับสมัครจะถ่ายรูปในวันสมัคร)
          2.ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก สมัครผ่านต้นสังกัด แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 5 รูป
          3.ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่ใช้รูป (กองอำนวยหารรับสมัคร จะถ่ายรูปให้ในวันสมัคร)
          4.ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ)
          5.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
          6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุดพร้อมตัวจริง
          7.ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) แล้วแต่กรณี
         
จำหน่ายระเบียบการ
          1.ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552
          -ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอกวีระชัย จิตต์คันธา กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท (ค่าใบสมัคร 120 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท) พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่งที่ชัดเจน
          2.พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
          -ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          3.กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
          -ระหว่างวันที่ 5 มกราคมถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)
          -ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
       
   การรับสมัคร
          1.พื้นที่ส่วนภูมิภาค
          -วันที่ 20-21 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
          -วันที่ 24-25 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
          -วันที่ 28-29 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดอุดรธานี
          -วันที่ 31 มกราคม-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          -วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
          -วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
          -วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
          -วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร
          -วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
          2.พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          -วันที่ 23 กุมภาพันธ์-วันที่ 1 มีนาคม 2552 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
          สอบถามรายละเอียดการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก/นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2243-6124-6, 0-2241-4036, 0-2241-4046, 0-2241-1660 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-0274, 0-2297-6190


          (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 60105629 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 401 www.elearneasy.com

 

ผมอยากเป็นรั้วของชาติผมต้องการให้ประเทศไทยได้อยู่อย่างเป็นสุขแม้ผมจะเป็นอย่างไรก็ตามผมรักประเทศไทยครับ

คนสนใจสมัครเยอะ   เลยคับดูแล้ว   อาชีพ  นี้  ดิจิงๆๆ คับ  

แต่ละเหล่ารับจำนวน นนส.เท่าไรอ่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์