การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Part of Speech สำหรับนักเรียนชั้นม

ชื่อรายงาน  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Part of Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้รายงาน      :  นางสาวชนาธินาถ  โพธิศรี

ปีที่ศึกษา       :  2557

 

บทคัดย่อ

 

                        รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง  Part of Speech  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง  Part of Speech ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และ  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง  Part of Speech  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนภูห่านศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  Part of Speech  จำนวน  10  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  Part of Speech  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1/E2  และการทดสอบค่าที  (t-test) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                        ผลการศึกษา

  1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง  Part of Speech ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เท่ากับ  82.16/82.20  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง  What is grammar?  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์