มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

สวัสดีค่ะ นักเรียน นักเรียนต้องส่ง โครงการพระราชดำริคนละ 1 โครงการนะคะ  ทำไม่ควรเกิน 3 หน้ากระดาษ 

ให้ส่งในช่องแสดงความคิดเห็น  

ด.ญ.ฟาติมา ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                     ม.2/4 เลขที่44

ด.ญ.ฟาติมา ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                     ม.2/4 เลขที่44

-1_1.jpg

ด.ญ.ฟาติมา ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                   ม.2/4 เลขที่44

ด.ญ.ฟาติมา ฐนิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                   ม.2/4 เลขที่44

ด.ญ.ฟาติมา ฐนิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                   ม.2/4 เลขที่44

ด.ญ.ฟาติมา ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่46

ด.ญ.สุพัชชา                     ม.2/4 เลขที่44

รูปภาพของ nbr13323

ด.ญ. สุกัญญา ราบอาสา เลขที่ 25 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/191406

รูปภาพของ nbr13323

พระราชดำริของด.ญ.สุกัญญา ราบอาสา ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/191406

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

โครงการพระราชดำริ ด.ช.มงคล ยางก้อน ม.2/4 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/190498

พระราชดำริของด.ญ.ฐิติกานต์ หาญนอก ม.2/4 เลขที่ 17

www.thaigoodview.com/node/190485

พระราขดำริ ด.ญ.ศิริพร แสงสว่าง ม.2/4 เลขที่ 24

www.thaigoodview.com/node/190328

ด.ญ.ภาวิณี ปุราเพ็ญ ม.2/4 เลขที่.22

พระราชดำริ

http://www.thaigoodview.com/node/190209

 

ด.ญ.ณัฏฐากร  สุธรรมมา ชั้น.ม2/4 เลขที่ 19

พระราชดำริ
http://www.thaigoodview.com/node/190115

ด.ญ.วริศรา  เรืองวิเศษ  ชั้น ม2/4 เลขที่ 23

พระราชดำริ

http://www.thaigoodview.com/node/190023

ด.ญ.วริศรา   เรืองวิเศษ   ชั้น.ม2/4 เลขที่ 23

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมาของโครงการ

              เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้วยลาน บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่ที่ ๑ (บ้านป่าเหียง) หมู่ที่ ๒ (บ้านโฮ่ง) หมู่ที่ ๔(บ้านป่าแงะ) หมู่ที่ ๕ (บ้านริมออนใต้) หมู่ที่ ๖ (บ้านแม่ผาแหน) หมู่ที่ ๗ (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ ๘ (บ้านปง) หมู่ที่ ๙ (บ้านป่าห้า) ตำบลออนใต้ และพื้นที่บางส่วนของตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "...ให้กรมประมงพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ โดยพิจารณาจัดตั้งในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ..."

              ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ได้ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน โดยให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมป่าไม้ และกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบตามแต่ลักษณะงาน และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ที่มีพระราชดำริไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ความว่า "...โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินการทั้งในด้านการจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก และในการจัดตั้งสถานีป่าไม้และสถานีประมงขนาดย่อยในพื้นที่นี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและกำหนดแผนงานให้สอดคล้องเกื้อกูลกันต่อไป ในเรื่องป่าไม้และประมงนั้นขอให้นำผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ มาดำเนินการ เพราะศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ มีการดำเนินการในเรื่องของป่าไม้และการประมง และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป..."

 

              เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า "...การจัดตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาขึ้น ณ ที่นี้ นับว่าเป็นการเหมาะสมซึ่งได้ใช้น้ำจากต้นน้ำโดยตรงในการดำเนินงาน และจะเป็นสถานที่อบรมการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ ทั้งในรูปการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและการบริหารการจับปลาที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยผลิตพันธุ์ปลาให้การสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว โดยที่ราษฎรไม่ต้องดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาเอง เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาของราษฎรเอง พร้อมกันนี้ขอให้ทางราชการนำผลการบริหารการจับปลาและการเลี้ยงปลาขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป..."

๒. วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และภูมิประเทศ

๒.      เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน

๓.      จัดการและบริหารแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

๔.      แนะนำให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รู้จักการบริหารการประมงอย่างถูกวิธี

๕.      ส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการที่รับน้ำได้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาที่ถูกหลักทางวิชาการ

๖.     เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนไว้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๓. เป้าหมาย

๑.      ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

- แจกพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๒.      ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒๕๐ ราย

๓.      เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง

๔.      ประมงโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง

๕.      ฝึกอบรมคณะอนุกรรมการในแหล่งน้ำและคณะกรรมการครูและนักเรียน จำนวน ๖๐ ราย

๖.      ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน ๑๐ ครั้ง

๔. พื้นที่ดำเนินการ

          เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

            ปี  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

- ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

 

ที่มา http://extension.fisheries.go.th/royal_fisheries/index.php?name=project&file=readproject&id=2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์