โครงงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน               กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง                       Wonderful In Asean Tales.  (มหัศจรรย์ในนิทานอาเซียน)

ชื่อผู้จัดทำ             1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

2. ด.ญ.ธัญมัย       วงษ์สยาม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

3. ด.ญ.สรัญญา    กันไชยา                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา             ครูสมใจ  วิมลปกรณ์

โรงเรียน                โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441

 

บทคัดย่อ

 

โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Wonderful In Asean Tales.  (มหัศจรรย์ในนิทานอาเซียน) เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียน 10 ประเทศ สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับเยาวชนไทย  และเพื่อให้เยาวชนได้คติสอนใจ และคุณธรรม จากนิทานอาเซียน 10 ประเทศ  พร้อมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น

วิธีดำเนินการค้นคว้ามีดังนี้ สัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระอาเซียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    พร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือนิทานอาเซียน นอกจากนี้ได้ทำ Power Point เรื่อง Wonderful In Asean Tales.  (มหัศจรรย์ในนิทานอาเซียน)  เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลได้รับทราบ

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน  พร้อมทั้งได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน

 

 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์